Skip to main content Skip to search

དབེན་པའི་གནས་མཆོག་དགའ་ལྡན་བཀྲ་ཤིས་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་གནས་ཀྱི་བསྔགས་པ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་གཡས་འཁྱིལ་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།