Skip to main content Skip to search
ka
ID:
T1
 • Collections for Secular Contemplative Practices and Exercises (English, Latin script, Original)
 • Secular Contemplative Practices (English, Latin script, Original)
 • གང་སྔ་སྔ་བྱས་ནས་འགྲོ་དགོས (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  gang snga snga byas nas 'gro dgos/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  gangnga nga jé nendrogö (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • ཀ་ཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  ka thog si tu chos kyi rgya mtsho/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  katok situ chökyi gyamtso (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  ka (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[339] ... འབྲེལ་ལམ་གང་འགྲིག་འགྲིག་བྱེད་པ། ... རོགས་རམ་གང་ཐུབ་ཐུབ་བྱས་པ། ... 2༽ བྱེ་བྲག་ལ་འཇུག་པའི་སྤྱི་སྒྲ་གང། ... གང་ལ་སྙིང་སྟོབས་མཆོག་མངའ་བ། ... བྱས་རྗེས་འཇོག་མཁན་གང་ཞིག་... བུམ་པ་གང་ཞིག་... གང་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་སློབ། ... 3༽ དྲི་བའི་དོན་དུ་འཇུག་པའི་སྤྱི་སྒྲ་གང། ... ལས་དོན་གང་ཡིན། ... མི་གང་དང་སུ་ཡིན་པ། ... དཔེ་ཆ་གང་དུ་གསལ་བ། ... ཁྱེད་རང་ས་ཕྱོགས་གང་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན། ... 2. གྲངས་གཅིག་... རྒྱ་མ་གང། ... དཀར་ཡོལ་གང། ... གོམ་པ་གང། ...

2. Rangjung Yeshe Dictionary

Katok Situ, Chökyi Gyatso: ?-1913 or 1880-1925

Phoneme: