Skip to main content Skip to search
'dzem pa/
ID:
T165840
  • འཛེམ་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  'dzem pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  dzempa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

to be reluctant about, shrink back from.

2. Ives Waldo Dictionary

1) be careful/ cautious to avoid/ conscientious; 2) modest/ decent/ shy/ apprehensive; 3) shrink from/ shun/ avoid; 4) shyness, restraint

3. Jim Valby Dictionary

blush, shrink, avoid, shun, refrain from, abstain, eschew

4. Rangjung Yeshe Dictionary

  • འཛེམ་པ་, འཛེམས་པ་, འཛེམ་པ་, འཛེམས་ trans. v.; avoid, refrain from; ft. of འཛེམ་པ་; to shrink, to shun, avoid; to shun, avoid

  • concern for; རྣམ་སྨིན་ལ་མི་འཛེམ་པ་ the slightest concern for karmic retribution

5. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2348] ༼ཐ་དད་པ༽ འཛེམས་པ། འཛེམ་པ། འཛེམས། ། 1༽ བག་ཟོན་ནམ་དོགས་ཟོན་བྱེད་པ། ... འགོ་ནད་ལ་འཛེམ་པ། ... མི་ཁ་ལ་འཛེམ་པ། ... ལྷགས་པར་འཛེམ་པ། ... སྤྱོད་ངན་ལ་འཛེམ་པ། ... ཞག་ཚིལ་ལ་འཛེམ་པ། ... གཏམ་དོན་ལ་རྒྱ་ལ་གནོད་པར་འཛེམ་པ། ... 2༽ ངོ་ཚ་བག་ཚ། ... མི་མང་གི་དཀྱིལ་དུ་གཏམ་སྨྲ་བ་ལ་འཛེམ་པ། ...

6. Yogācāra Glossary

7. Thupten Phuntsok Dictionary

〔ཐ་དད་པ〕འཛེམས་པ། འཛེམ་པ། འཛེམས། (1)བག་ཟོན་ནམ་དོགས་ཟོན་བྱེད་པ། འགོ་ནད་ལ་འཛེམ་པ། མི་ཁ་ལ་འཛེམ་པ། ལྷགས་པར་འཛེམ་པ། སྤྱོད་ངན་ལ་འཛེམ་པ། ཞག་ཚིལ་ལ་འཛེམ་པ། གཏམ་དོན་ལ་རྒྱ་ལ་གནོད་པར་འཛེམ་པ། (2)ངོ་ཚའམ་བག་ཚ། མི་མང་གི་དཀྱིལ་དུ་གཏམ་སྨྲ་བ་ལ་འཛེམ་པ།

Phoneme: