Skip to main content Skip to search
gzugs po/
ID:
T175692
  • གཟུགས་པོ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  gzugs po/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  zukpo (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2502] ལུས་སམ་ཕུང་པོ། ... གཟུགས་པོ་ཐང་པོ། ... གཟུགས་པོ་སྐྱོ་པོ། ... གཟུགས་པོ་འོར་ལྷུང། ... གཟུགས་ཁོག་རྒས་པ། ... གཟུགས་པོ་ལ་བདག་གཅེས་ལེགས་པོ་བྱེད་པ། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

ལུས་སམ་ཕུང་པོ། གཟུགས་པོ་ཐང་པོ། གཟུགས་པོ་སྐྱོ་པོ། གཟུགས་པོ་འོར་ལྷུང་། གཟུགས་ཁོག་རྒས་པ། གཟུགས་པོ་ལ་བདག་གཅེས་ལེགས་པོ་བྱེད་པ།

3. smon lam tshig mdzod chen mo

ལུས་སམ་ཕུང་པོ་སྟེ།

4. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

= ལུས dehaḥ, gātram — དེ་ནས་ཚོགས་པ་ལུས་དང་འདུས། /ཕུང་པོ་ཐོས་བྱེད་གཟུགས་པོ་དང་། /རྣམ་འཛིན་སྐུ་དང་ཁྱབ་པ་དང་། /མ་ནིང་དང་ནི་སྐྱེས་བུ་འོ། /མོ་ནི་མཱུ་རྟི་ཏ་ནུ་གཟུགས༎ atha kalevaram

gātraṃ vapuḥ saṃhananaṃ śarīraṃ varṣma vigrahaḥ

kāyo dehaḥ klībapuṃsoḥ striyāṃ mūrtistanustanūḥ

a.ko.175ka/2.6.70; dihyate'nnaraseneti dehaḥ

diha upacaye a.vi.2.6.70.

5. Ives Waldo Dictionary

body

body, person

6. Jim Valby Dictionary

body, physique, body

Phoneme: