Skip to main content Skip to search

ཨ་མྱེས་སྲིན་པོའི་འབྲེལ་ཡོད་ངག་རྒྱུན་དང་བསང་ཡིག བོད་ཀྱི་དམངས་སྲོལ་རིག་པའི་འཕྲིན་སྟེགས་ལས་དྲངས།