Skip to main content Skip to search
mdun na 'don/
ID:
T98742
  • མདུན་ན་འདོན (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  mdun na 'don/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  dünnandön (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1380] བློན་པོ་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་གྲོས་འདོན་མཁན། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

(1)ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་དུ་མདུན་ན་འདོན་ཞེས་པ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་སྐར་རྩིས་དང་རིག་བྱེད་སོགས་འདོན་པའི་རྒྱལ་པོའི་བླ་མཆོད་ཅིག་ཡིན་པར་གསུངས་པ་མ་ཟད། མཁས་དབང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་མཛད་པའི་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ་ལས་མདུན་ན་འདོན་ནི་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་པུ་རོ་ཧི་ཏ་ཞེས་པ་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་སྟེ། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་སྐར་རྩིས་དང་རིག་བྱེད་སོགས་འདོན་པའི་བྲམ་ཟེ་བླ་མཆོད་རེ་ཡོད་པ་དེའི་མིང་ཡིན་ཀྱང་། ཕྱིས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བློན་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་མིང་དུ་འཁྲུལ་ནས་སྣང་། དེས་ན་སྔོན་གྱི་དུས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྐུ་བོན་བྱ་བ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་མདུན་ན་འདོན་གྱི་ཚོད་ཙམ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ཡོད། (2)བློན་པོ་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་གྲོས་འདོན་མཁན།

3. dag yig gsar bsgrigs

( ༡ ) གནའ་དུས་རྒྱལ་བོའི་བློན་པོ་ཆེ་གྲས་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་མིང་།

( ༢ ) རྒྱལ་བོའི་མདུན་དུ་ཆོས་ཀྱི་ཆོ་ག་བྱེད་མཁན་གྱི་མིང་།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

བློན་པོ་སྟེ་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་གྲོས་འདོན་མཁན།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

1. purohitaḥ — དེ་ནི་རྒྱལ་པོས་མདུན་ན་འདོན་དུ་བཅུག sa rājñā purohitaḥ sthāpitaḥ vi.va.210ka/1.84; རྒྱལ་པོ་བློན་པོ་མདུན་འདོན་ཕོ་ཉ་དང་༎ rājāmātya purohita dūtā śi.sa.177kha/176; purodhāḥ — རྒྱལ་པོའི་གླང་ཆེན་མདུན་ན་འདོན་ཚངས་པའི་ཤིང་རྟ་ཞེས་པར་བྱིན༎ dadau rājagajaṃ brahmarathākhyāya purodhase

a.ka.26ka/3.81; ātharvaṇaḥ śrī.ko.185ka 2. paurohityam — ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་ཕུ་བོ་ཉིད། /མདུན་ན་འདོན་དུ་རིམ་པར་འགྱུར༎ jyeṣṭhasyaiva tava bhrātuḥ paurohityaṃ kramāgatam

a.ka.206kha/85.29.

6. Dan Martin Dictionary

rgyal po'i 'khris su sdad nas 'don pa 'don mkhan. Btsan-lha. A purohita priest. Flick, Carrying Enemies 105.

7. Rangjung Yeshe Dictionary

minister [of king]

8. Ives Waldo Dictionary

minister [rgyal po'i mdun du gros 'don mkhan

(government) minister, high functionary, magistrate, judge

9. Jim Valby Dictionary

minister, magistrate, judge, high functionary

Phoneme: