Skip to main content Skip to search
rna ba/
ID:
T110582
  • རྣ་བ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  rna ba/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  nawa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)

animal, equiv. to gna' ba. Samdo A V 52v.2.

Subjects

1) ear, faculty of hearing [Rna ba 'gebs pa,...Rna thos brgya las mig mthong gcig dga',...Ji ltar bsgo yang rna bar nyan pa,...Ming gi rnam grangs la sgra 'dzin dang, sgra yi gnas, nyan byed, snyan, thos pa 'dzin, thos dbang, thos byed bcas so] 2) antelope)

Subjects

1) ear, hearing [Rna ba 'gebs pa,...Rna thos brgya las mig mthong gcig dga',...Ji ltar bsgo yang rna bar nyan pa,...Ming gi rnam grangs la sgra 'dzin dang, sgra yi gnas, nyan byed, snyan, thos pa 'dzin, thos dbang, thos byed]; 2) antelope)

Subjects

ear, audition, hearing, faculty of hearing

Subjects

1) ear, faculty of hearing; 2) antelope

Subjects

Hopkins' Translations: earSanskrit: {C,MSA,N}śrotra

Subjects

ear

Subjects

ear, hearing, audition

Subjects

[1559] ... 1༽ ཉན་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ། ... རྣ་བ་འགེབས་པ། ... རྣ་ཐོས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐོང་གཅིག་དགའ། ... ཇི་ལྟར་བསྒོ་ཡང་རྣ་བར་ཉན་པ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྒྲ་འཛིན་དང། སྒྲ་ཡི་གནས། ཉན་བྱེད། སྙན། ཐོས་པ་འཛིན། ཐོས་དབང། ཐོས་བྱེད་བཅས་སོ། 2༽ རི་དྭགས་གནའ་བ། ...

Subjects

(1) ཉན་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ། རྣ་བ་འགེབས་པ། རྣ་ཐོས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐོང་གཅིག་དགའ། ཇི་ལྟར་བསྒོ་ཡང་རྣ་བར་ཉན་པ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྒྲ་འཛིན་དང་། སྒྲ་ཡི་གནས། ཉན་བྱེད་སྙན། ཐོས་པ་འཛིན། ཐོས་དབང་། ཐོས་བྱེད་བཅས་སོ། (2) རི་དྭགས་གནའ་བ།

Subjects

saṃ. karṇaḥ, śarīrāvayavaviśeṣaḥ — རྣ་བ་དང་སྣ་དང་རྐང་པ་གཉིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་བཅད་དོ༎ karṇanāsaṃ caraṇau tathaiva nicakarta jā.mā.171ka/197; རྣ་བ་ག.ཡས་པའི་སྟེང་དུ dakṣiṇakarṇopari kha.ṭī.164ka/246; རྣ་བ་ག.ཡོན་པའི་སྟེང་དུ vāmakarṇopari kha.ṭī.164ka/246; དེ་བཞིན་རྣ་བ་མགྲིན་དཔུང་པ། རུས་པའི་དུམ་བུས་རྣམ་པར་བརྒྱན༎ karṇe gale tathā bāhau asthikhaṇḍairvibhūṣitam

Subjects

gu.si.24ka/51; རྐང་པ་ལག་པ་དེ་བཞིན་རྣ་དང་སྣ། /སློང་བ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་བགོས (? རབ་ཏུ་དགས )བྱིན་ན༎ hastapādamatha karṇanāsikā yācitā dadati saṃpraharṣitāḥ

Subjects

rā.pa.244kha/143; མིག་ལ་གཏི་མུག་རྡོ་རྗེ་མ། /རྣ་བར་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་མ༎ cakṣuṣo mohavajrā śrotrayordveṣavajrikā he.ta.18kha/60; śrotram—རྣ་བ་ལ་སོགས་རྣམ་པར་ཤེས། /དོན་ཡོད་ཅན་ལ་དེ་དག་མེད༎ sadarthānāṃ naitacchrotrādicetasām pra.vā.109ka/2.39; ཐམས་ཅད་ལྷ་ཡི་རྣ་བར་ཡང་། /རྣ་ལམ་དུ་ནི་མི་འགྲོ་བཞིན༎ yathā…na divyaśrotre'pi śravaṇapathamāyāti nikhilam ra.vi. 123kha/104; śravaṇam — རྣ་བ་ཡི་ཨུཏྤལ་གྱིས་སྣུན་བྱེད༎ karoti…śravaṇotpalatāḍanam kā.ā.335ka/3.21; ལྷར་ནི་རྔ་ཡི་སྒྲ་ཆེན་པོ། /སར་གནས་རྣམས་ཀྱི་རྣར་མི་འགྲོ༎ śabdā mahānto divi dundubhīnāṃ kṣitisthiteṣu śravaṇaṃ na yānti

Subjects

ra.vi.124ka/103; śrutiḥ — བདག་ཅག་རྣ་བ་གས་ཤིང་སྙིང་ཡང་འཇིགས་པས་དཀྲུགས་པ་བཞིན་དུ་གྱུར༎ nirbhindanniva naḥ śrutīḥ pratibhayaścetāṃsi mathnanniva jā.mā.83kha/96;

Subjects

pā. śrotram 1. indriyaviśeṣaḥ — མིག་གིས་མཐོང་ངོ་༎ རྣ་བས་ཐོས་སོ༎ cakṣuḥ paśyati, śrotraṃ śṛṇoti ta.pa.82kha/617; ཐོས་པ་ནི་གང་རྣ་བས་མྱོང་བའོ༎ śrutaṃ yacchrotreṇānubhūtam abhi.sa.bhā.3ka/2 2. (sāṃ.da.) buddhīndriyam — བློའི་དབང་པོ་ལྔ་ནི། རྣ་བ་དང་པགས་པ་དང་མིག་དང་ལྕེ་དང་སྣའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ནོ༎ pañca buddhīndriyāṇi — śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇalakṣaṇāni ta.pa.147ka/21.

Subjects

1 ཉན་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ། རྣ་བ་འགེབས་པ། རྣ་ཐོས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐོང་གཅིག་དགའ། ཇི་ལྟར་བསྒོ་ཡང་རྣ་བར་ཉན་པ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྒྲ་འཛིན་དང༌། སྒྲ་ཡི་གནས། ཉན་བྱེད། སྙན། ཐོས་པ་འཛིན། ཐོས་དབང༌། ཐོས་བྱེད་བཅས་སོ།2 རི་དྭགས་གནའ་བ།

Subjects

Other Dictionaries

Other Dictionaries

Phoneme: