Skip to main content Skip to search
'phyag pa/
ID:
T127030
  • འཕྱག་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  'phyag pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  chakpa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Thupten Phuntsok Dictionary

〔ཐ་དད་པ〕 འཕྱགས་པ། འཕྱག་པ། འཕྱོགས། བྱི་དོར་བྱེད་པ་དང་། གད་དར་རྒྱག་པ། ཁང་པའི་ནང་གི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་འཕྱག་དགོས་པ་ལྟར་བསམ་པའི་ནང་གི་སྐྱོན་ཆའང་རྒྱུན་དུ་འཕྱག་དགོས།

2. smon lam tshig mdzod chen mo

ཐ་དད་པ འཕྱགས་པ། འཕྱག་པ། འཕྱོགས།། བྱི་དོར་བྱེད་པ་དང༌། གད་དར་རྒྱག་པ། ཁང་པའི་ནང་གི་ཐལ་རྡུལ་རྣམས་རྒྱུན་དུ་འཕྱག་དགོས་པ་ལྟར་བསམ་པའི་ནང་གི་སྐྱོན་ཆའང་རྒྱུན་དུ་འཕྱག་དགོས།

3. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

saṃ. 1. śodhanam — གཅིན་དང་བཤང་བས་མ་རུང་གྱུར་པ་རྣམས། /དེ་དག་འཕྱག་པའི་ཕྱིར་ནི་ལས་བྱོས་ཤིག༎ uccāraprasrāvavināśitaṃ ca

taṃ śodhanārthāya karohi karma sa.pu.44kha/78; sammārjanam ma.vyu.6785 (96kha) 2. haḍḍikaḥ — སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མིང་པོ་སྟེ། དམངས་རིགས་ལ་སོགས་པ་དང་འཕྱག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ༎ bhrātaraḥ sarvabuddhāḥ śūdrādayo haḍḍikādayaḥ vi.pra.163ka/3.128; dra. འཕྱག་པ་མོ།

= འཕྱག།

4. Dan Martin Dictionary

Stein.

5. Rangjung Yeshe Dictionary

འཕྱག་པ་, འཕྱགས་པ་, འཕྱག་པ་, འཕྱོགས་ trans. v.; ft. of འཕྱག་པ་; to sweep, to clean

6. Ives Waldo Dictionary

1) sweep, clean; 2) polish, spruce up

7. Jim Valby Dictionary

sweep

Phoneme: