Skip to main content Skip to search
bag ma/
ID:
T128319
  • བག་མ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  bag ma/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  bakma (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

means a new daughter-in-law (a bride), while mna' ma, q.v., means a daughter-in-law even years after the wedding.

2. Ives Waldo Dictionary

bride

3. Jim Valby Dictionary

newly married wife, bride, wife, bride

4. Rangjung Yeshe Dictionary

bride, wife

5. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1807] མནའ་མ་གསར་པ། ... བག་མ་ཡག་ལ་བག་སྟོན་གཟབ་པ། ... བག་མ་གཏོང་བ། ... བག་མ་ལེན་པ། ... བག་མ་སློང་བ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཁབ་འཛིན་མ། ཁྱིམ་ཐབ་མ། ཁྱིམ་བདག་མོ། ཁྱིམ་འཛིན་མ། ཁྱིམ་གསར་མ། ཁྱོ་འདམ་མ། ཆུང་མ། ཆོས་བཅས་མ། མཆིས་འབྲང། ཉེ་བཟུང་མ། དང་པོའི་རྡུལ་ཅན། བདག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་མ། མནའ་མ། བག་གསར། རང་དགའ་མ། རིགས་ཀྱི་མ། རིགས་སྐྱོང། ལག་པ་འཛིན། ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་བཅས་སོ། 

6. Thupten Phuntsok Dictionary

མནའ་མ་གསར་པ། བག་མ་ཡག་ལ་བག་སྟོན་གཟབ་པ། བག་མ་གཏོང་བ། བག་མ་ལེན་པ། བག་མ་སློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཁབ་འཛིན་མ། ཁྱིམ་ཐབ་མ། ཁྱིམ་བདག་མོ། ཁྱིམ་འཛིན་མ། ཁྱིམ་གསར་མ། ཁྱོ་འདམ་མ། ཆུང་མ། ཆོས་བཅས་མ། མཆིས་འབྲང་། ཉེ་བཟུང་མ། དང་པོའི་རྡུལ་ཅན། བདག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་མ། མནའ་མ། བག་གསར། རང་དགའ་མ། རིགས་ཀྱི་མ། རིགས་སྐྱོང་། ལག་པ་འཛིན། ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་བཅས་སོ། །

Phoneme: