Skip to main content Skip to search
bag ma/
ID:
T128319
  • བག་མ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  bag ma/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  bakma (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1807] མནའ་མ་གསར་པ། ... བག་མ་ཡག་ལ་བག་སྟོན་གཟབ་པ། ... བག་མ་གཏོང་བ། ... བག་མ་ལེན་པ། ... བག་མ་སློང་བ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཁབ་འཛིན་མ། ཁྱིམ་ཐབ་མ། ཁྱིམ་བདག་མོ། ཁྱིམ་འཛིན་མ། ཁྱིམ་གསར་མ། ཁྱོ་འདམ་མ། ཆུང་མ། ཆོས་བཅས་མ། མཆིས་འབྲང། ཉེ་བཟུང་མ། དང་པོའི་རྡུལ་ཅན། བདག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་མ། མནའ་མ། བག་གསར། རང་དགའ་མ། རིགས་ཀྱི་མ། རིགས་སྐྱོང། ལག་པ་འཛིན། ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་བཅས་སོ། 

2. Thupten Phuntsok Dictionary

མནའ་མ་གསར་པ། བག་མ་ཡག་ལ་བག་སྟོན་གཟབ་པ། བག་མ་གཏོང་བ། བག་མ་ལེན་པ། བག་མ་སློང་བ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཁབ་འཛིན་མ། ཁྱིམ་ཐབ་མ། ཁྱིམ་བདག་མོ། ཁྱིམ་འཛིན་མ། ཁྱིམ་གསར་མ། ཁྱོ་འདམ་མ། ཆུང་མ། ཆོས་བཅས་མ། མཆིས་འབྲང་། ཉེ་བཟུང་མ། དང་པོའི་རྡུལ་ཅན། བདག་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་མ། མནའ་མ། བག་གསར། རང་དགའ་མ། རིགས་ཀྱི་མ། རིགས་སྐྱོང་། ལག་པ་འཛིན། ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་བཅས་སོ། །

3. dag yig gsar bsgrigs

གཉེན་སྒྲིག་བྱེད་པར་ཐག་བཅད་པའམ་གསར་དུ་གཉེན་སྒྲིག་བྱས་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་མིང་། ཚིག་བསྡུས་ན་བག་ཅེས་འབྲི་ཆོག་སྟེ། བག་མ་བསྐྱལ་བའི་སྟོན་མོ་ལ་བག་སྟོན་དང་བག་མའི་ཞོན་རྟ་ལ་བག་རྟ་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

མནའ་མ་གསར་པ་སྟེ།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

vivāhaḥ — དེ་ནས་བག་མའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་ལ། /ཆོ་ག་བཞིན་ཞུགས་གྲུབ་བདག་བུ་མོ་ཡི། /ལག་བཟུང་རེག་པ་གསར་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། /རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་བུ་ནི་དགའ་བར་གྱུར༎ tataḥ pravṛtte vidhivadvivāhamahotsave siddhanṛpātmajāyāḥ

pāṇigrahasparśanavāmṛtena nananda vidyādhararājasūnuḥ

a.ka.303kha/108.107; མི་དབང་བུ་མོ་ལག་པར་ལག་བཀོད་ཅིང་། /བག་མའི་བསྲེག་རྫས་མེ་ལ་རྣམ་པར་བཀོད༎ narendrakanyākarasaktapāṇirvivāhahavyāvahitaṃ hutāśam

a.ka.124kha/65.71; udvāhaḥ — བག་མའི་ཆོ་གས་རབ་ཏུ་སྦྱར་བྱས་པ། /མཆོད་ཡོན་བསྟེན་པ་དེ་དག་རྒྱལ་པོའི་ཁྱམས། /གླུ་དང་གར་ལྡན་མཐོ་རིས་ལྟར་མཛེས་པ། /རིན་ཆེན་སྟན་བཀོད་དགའ་སྟོན་འོས་པར་སོང་༎ nirvartitodvāhavidhiprabandhau tau gītanṛtyocitanākakāntam

vinyastaratnāsanamarghyabhājau rājāṅgaṇaṃ jagmaturutsavārham

a.ka.303kha/108.109; pariṇayaḥ — དེ་ནས་གྲུབ་པའི་བདག་པོ་ནི། /ཕུན་ཚོགས་མང་བའི་ཁྱིམ་དག་ཏུ། /བུ་མོ་བག་མའི་དགའ་སྟོན་དག། /རྩོམ་པའི་ཆས་ནི་རབ་ཏུ་བསྟར༎ tataḥ siddhādhināthasya bhavane bhūrisampadaḥ

sutāpariṇayārambhasambhāraḥ samavartata

a.ka.302kha/108.98; varaṇam—དེ་ཉིད་ཁོ་ནའི་ཉི་མ་ལ། /ཡུན་རིང་བསམས་པས་དོན་གཉེར་བ། /ནུ་མའི་ཁུར་གྱིས་གཟིར་བ་དེའི། /བག་མར་སློང་པའི་སྐྱེས་པ་འོངས༎ tasminneva dine tasyāściracintābhirarthitaḥ

varaḥ stanabharārtāyā varaṇārthī samāyayau

a.ka.323kha/40.193.

6. Dan Martin Dictionary

means a new daughter-in-law (a bride), while mna' ma, q.v., means a daughter-in-law even years after the wedding.

7. Rangjung Yeshe Dictionary

bride, wife

8. Ives Waldo Dictionary

bride

9. Jim Valby Dictionary

newly married wife, bride, wife, bride

Phoneme: