Skip to main content Skip to search
byung tshul/
ID:
T133032
  • བྱུང་ཚུལ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  byung tshul/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  jungtsül (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1889] ལས་དོན་གྱི་བྱུང་ལུགས་སམ་ཡོང་རྐྱེན། ... ལོ་རྒྱུས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཚུལ། ... ཆུ་སྐྱོན་བྱུང་ཚུལ། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

ལས་དོན་གྱི་བྱུང་ལུགས་སམ་ཡོང་རྐྱེན། ལོ་རྒྱུས་གོ་ཐོས་བྱུང་ཚུལ། ཆུ་སྐྱོན་བྱུང་ཚུལ།

3. smon lam tshig mdzod chen mo

ལས་དོན་གྱི་བྱུང་ལུགས་སམ་ཡོང་རྐྱེན་ཏེ།

4. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

vṛttāntaḥ — ལྷ་མོ་ལུས་ནི་མི་སྣང་བའི། /ཚིག་དེ་ཐོས་ནས་ས་བདག་ནི། /ཁྲོས་པས་དེ་ཡི་བྱུང་ཚུལ་དག། /བཙུན་མོའི་ཚོགས་ལ་རབ་ཏུ་དྲིས༎ antarhitatanordevyāḥ śrutveti vacanaṃ nṛpaḥ

kupitastatra vṛttāntaṃ papracchāntaḥpurāṅganāḥ

a.ka.147kha/68.72; vṛttam — ཁྲོ་བས་ནོན་པ་མི་བདག་གི། /བཀའ་ནི་དྲག་པོས་དོགས་གྱུར་པ། /དེ་དག་གིས་ནི་བྱུང་ཚུལ་བཞིན། /བཤད་ནས་འཇིགས་པས་འཁྲུགས་པར་གྱུར༎ krodhākrāntasya nṛpatestīvraśāsanaśaṅkitāḥ

tā nivedya yathāvṛttaṃ babhūvurbhayavihvalāḥ

a.ka.147kha/68.73; dra. བྱུང་མཐའ།

5. Rangjung Yeshe Dictionary

manner of appearing

how does it happen?; origin, history, historical background

6. Ives Waldo Dictionary

origin, source, the way something happened

origin, history, historical background

7. Jim Valby Dictionary

history, story, particulars of any event, occurrence

Phoneme: