Skip to main content Skip to search
sbrang ma/
ID:
T142412
  • སྦྲང་མ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  sbrang ma/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  drangma (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2032] སྦྲང་རྩི་གསོག་པའི་བུང་བ། ... མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་པས་གཡུའི་སྦྲང་མ་འཁོར་བ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་རྐང་དྲུག་དང། འཁོར་འགྲོ། འཁོར་བྱེད། གེ་སར་སྤྱོད། གེ་སར་འཛིན། རྒྱན་ཅན། བཅུད་བརྟུལ་ཞུགས། བཅུད་སྦྱིན། བཅུད་འཛིན། མཆོག་སྦྱིན། ཉམ་ཆུང་དབང་པོ། རྡུལ་འཆང། རྡུལ་ཉལ། སྤོས་ངད་ལྡན། བུང་བ། སྦྲང་རྩི་སྐྱེས། སྦྲང་རྩི་སྐྱོང། སྦྲང་རྩི་འཇོམས། སྦྲང་རྩི་འཐུང། སྦྲང་རྩི་འདོད། སྦྲང་རྩི་སྤྱོད་བྱེད། སྦྲང་རྩི་བྱེད་པ། སྦྲང་རྩི་མྱོང། སྦྲང་རྩིའི་བརྟུལ་ཞུགས། སྦྲང་རྩིའི་དྲི་མྱོང། སྦྲང་རྩིའི་ཟས་ཅན། མི་གནས་འཁོར་འགྲོ། མེ་ཏོག་འཇུག་མེ་ཏོག་འཐུང། མེ་ཏོག་འཐོར་བ། མེ་ཏོག་མྱོང་བ། མེ་ཏོག་ཟས་ཅན། མེ་ཏོག་ལ་རྩེ། ར་ཡིག་གཉིས་པ། རི་སྐྱེས། རོ་མྱོང། གསུམ་སྒྲ་ཅན་བཅས་སོ། 

2. Thupten Phuntsok Dictionary

སྦྲང་རྩི་གསོག་པའི་བུང་བ། མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་པས་གཡུའི་སྦྲང་མ་འཁོར་བ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་རྐང་དྲུག་དང་། འཁོར་འགྲོ། འཁོར་བྱེད། གེ་སར་སྤྱོད། གེ་སར་འཛིན། རྒྱན་ཅན། བཅུད་བརྟུལ་ཞུགས། བཅུད་སྦྱིན། བཅུད་འཛིན། མཆོག་སྦྱིན། ཉམ་ཆུང་དབང་པོ། རྡུལ་འཆང་། རྡུལ་ཉལ། སྤོས་ངད་ལྡན། བུང་བ། སྦྲང་རྩི་སྐྱེས། སྦྲང་རྩི་སྐྱོང་། སྦྲང་རྩི་འཇོམས། སྦྲང་རྩི་འཐུང་། སྦྲང་རྩི་འདོད། སྦྲང་རྩི་སྤྱོད་བྱེད། སྦྲང་རྩི་བྱེད་པ། སྦྲང་རྩི་མྱོང། སྦྲང་རྩིའི་བརྟུལ་ཞུགས། སྦྲང་རྩིའི་དྲི་མྱོང་། སྦྲང་རྩིའི་ཟས་ཅན། མི་གནས་འཁོར་འགྲོ། མེ་ཏོག་འཇུག མེ་ཏོག་འཐུང་། མེ་ཏོག་འཐོར་བ། མེ་ཏོག་མྱོང་བ། མེ་ཏོག་ཟས་ཅན། མེ་ཏོག་ལ་རྩེ། ར་ཡིག་གཉིས་པ། རི་སྐྱེས། རོ་མྱོང་། བྷྲ་མ་ར། གསུམ་སྒྲ་ཅན་བཅས་སོ། །

3. dag yig gsar bsgrigs

དགུན་ཉལ་གྱི་སྲིན་བུ་འཕུར་ཐུབ་ལ་ཕལ་ཆེ་བར་དུག་མདུང་ཡོད། དེ་ལ་རིགས་མང་ཡང་ཕལ་ཆེ་བ་ཁྱུ་བྱས་ནས་གནས།

༢ སྦྲང་རྩི་གསོག་པའི་བུང་བའི་མིང་།

༣ ཚིག་བསྡུས་ན་སྦྲང་ཞེས་འབྲི་ཆོག

4. smon lam tshig mdzod chen mo

སྦྲང་རྩི་གསོག་པའི་བུང་བ། མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་པས་གཡུའི་སྦྲང་མ་འཁོར་བ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་རྐང་དྲུག་དང༌། འཁོར་འགྲོ། འཁོར་བྱེད། གེ་སར་སྤྱོད། གེ་སར་འཛིན། རྒྱན་ཅན། བཅུད་བརྟུལ་ཞུགས། བཅུད་སྦྱིན། བཅུད་འཛིན། མཆོག་སྦྱིན། ཉམ་ཆུང་དབང་པོ། རྡུལ་འཆང༌། རྡུལ་ཉལ། སྤོས་ངད་ལྡན། བུང་བ། སྦྲང་རྩི་སྐྱེས། སྦྲང་རྩི་སྐྱོང༌། སྦྲང་རྩི་འཇོམས། སྦྲང་རྩི་འཐུང༌། སྦྲང་རྩི་འདོད། སྦྲང་རྩི་སྤྱོད་བྱེད། སྦྲང་རྩི་བྱེད་པ། སྦྲང་རྩི་མྱོང༌། སྦྲང་རྩིའི་བརྟུལ་ཞུགས། སྦྲང་རྩིའི་དྲི་མྱོང༌། སྦྲང་རྩིའི་ཟས་ཅན། མི་གནས་འཁོར་འགྲོ། མེ་ཏོག་འཇུག་མེ་ཏོག་འཐུང༌། མེ་ཏོག་འཐོར་བ། མེ་ཏོག་མྱོང་བ། མེ་ཏོག་ཟས་ཅན། མེ་ཏོག་ལ་རྩེ། ར་ཡིག་གཉིས་པ། རི་སྐྱེས། རོ་མྱོང༌། གསུམ་སྒྲ་ཅན་བཅས་སོ།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

madhukaraḥ—སྦྲང་རྩི་དོན་གཉེར་མིས། /སྦྲང་མ་དེ་དག་བསལ་ཏེ naro madhvarthī vinihatya tānmadhukarān ra.vi. 107ka/61; bhramaraḥ — དེ་ཡི་སྒྲིབ་པ་སྦྲང་མ་དང་འདྲ་བ༎ tadāvṛtīnāṃ bhramaropamānām ra.vi.107ka/61; makṣikā — གོང་བུ་གཅིག་དངོས་ཉིད་ཡིན་ན། /སྦྲང་མའི་རྐང་པ་ག.ཡོགས་ཙམ་གྱིས། /དེ་དག་ཐམས་ཅད་ག.ཡོགས་པར་ནི། /འགྱུར་ཏེ་དབྱེ་བ་མེད་ཕྱིར་རོ༎ sthūlasyaikasvabhāvatve makṣikāpadamātrataḥ

pidhāne pihitaṃ sarvamāsajyetāvibhāgataḥ

ta.sa.23ka/246; kṣudrā (o draḥ?) — ཉོན་མོངས་པ་ནི་སྲོག་ཆགས་སྦྲང་མ་དང་འདྲ kṣudraprāṇakasadṛśāḥ kleśāḥ ra.vyā.107ka/61.

6. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: black bee
Sanskrit: {L}bhramara

7. Dan Martin Dictionary

definitely may refer to winged insects in general. but more properly speaking, the general class should be called bung ba, while nectar-collectors (bees in particular) should be called sbrang ma. For background on the Indic bee (bhramara), its symbolism and sounds, see Studholme, Origins 32.

8. Rangjung Yeshe Dictionary

a bee

bee, honey bee

9. Ives Waldo Dictionary

[honey] bee

10. Jim Valby Dictionary

bee, honeybee, apis cerana fabricius

Phoneme: