Skip to main content Skip to search
sbyin sreg
ID:
T142662
  • སྦྱིན་སྲེག (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  sbyin sreg (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2026] ༼ཧོམཿ༽ ཡམ་ཤིང་སོགས་འབར་བའི་མེའི་མཆོད་སྦྱིན། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

〈ཧོམཿ〉ཡམ་ཤིང་སོགས་འབར་བའི་མེའི་མཆོད་སྦྱིན།

3. dag yig gsar bsgrigs

( ༡ ) དངོས་རྫས་མེ་ལ་བསྲེགས་ནས་ལྷ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་ཞིག་གི་མིང་།

( ༢ ) མི་ཤི་བའི་བེམ་པོ་མེར་བསྲེག་པའི་ཞེ་ས་སྟེ། བེམ་པོ་སྦྱིན་སྲེག་བྱས་ལྟ་བུ།

4. dung dkar bod rig pa'i tshig mdzod chen mo

སྦྱིན་ནི་རང་དགའ་བའི་ལྷ་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང། སྲེག་ནི་རང་ལ་གནོད་བྱེད་མཁན་གདོན་འདྲེ་མཐའ་དག་སྲེག་པའི་དོན་ཏེ་ཕྱི་པའི་ལུགས་ལ་ཕྱུགས་ཀྱི་སྦྱིན་སྲེག་དང་རྟ་གཙང་གི་སྦྱིན་སྲེག་སོགས་ཡོད་པར་བཤད། ནང་པའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་སྲོག་ཆགས་མེར་སྲེག་པའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ལུགས་མེད་ཀྱང། འབྲུ་རིགས་དང་སྨན་སོགས་སྲེག་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ཡོད་དེ་ཐབ་ཀྱི་ནང་དུ་མེ་ལྷ་དང། རང་གི་ཡི་དམ་དངོས་སུ་ཡོད་པར་མོས་ནས་དེའི་ནང་མར་ཁུ་དང་འབྲུ་རིགས་སོགས་སྲེག་ཏེ་ལྷས་བཞེས་པར་མོས་པའི་སྔགས་ཆོག་ཞིག

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

1. homaḥ, yajñaviśeṣaḥ — སྦྱིན་སྲེག་ལྷག་མའི་འོ་མ་ཡིས། /བདག་གིས་གནས་སུ་ལེགས་པར་གསོས༎ homāvaśeṣapayasā vardhiteyaṃ mayā''śrame

a.ka.23kha/3. 49; havanam — རབ་བསྔགས་ཞེས་བྱ་བ་དང…སྦྱིན་སྲེག་དང…ཀླག་པ་འཛིན་ཅིང་བྱེད་པས་དག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་དོ༎ oṃkāra…caya(?hava)na…adhyayanadhāraṇakaraṇaiśca śuddhiṃ pratyavagacchanti la.vi.123ka/183; hotram — མཐོ་རིས་འདོད་པས་མེའི་སྦྱིན་སྲེག་གྱིས་ཤིག agnihotraṃ juhuyātsvargakāmaḥ pra.a.178ka/530 2. hutam— ལས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལྟ་བ་དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སྦྱིན་པ་མེད་དོ༎… སྦྱིན་སྲེག་མེད་དོ༎ śubhe cāśubhe ca karmaṇi yā nāstīti dṛṣṭiḥ sā mithyādṛṣṭiḥ

tadyathā—nāsti dattam…nāsti hutam abhi.bhā.207ka/694; སྦྱིན་སྲེག་མེ hutānalaḥ a.ka.92ka/64.51 3. = མཆོད་སྦྱིན yāgaḥ — གལ་ཏེ་སྦྱིན་སྲེག་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་བདག་སྦྱོར་རོ་ཞེས་རྟོགས་པ་ཡིན་ལ nanu yāgādiviṣaye niyukto'hamiti pratīyate pra.a.7kha/9; makhaḥ — གྲངས་མེད་ནོར་གྱི་ཆར་འབེེབས་པའི། /སྦྱིན་སྲེག་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དེའི། /མེ་ཡི་དབུས་ནས་ལྷ་ཡི་དབང་། /སྲིན་པོའི་གཟུགས་སུ་ཡང་དག་ལངས༎ vartamāne makhe tasmin niḥsaṃkhyavasuvarṣiṇi

rakṣorūpaḥ samuttasthau vahnimadhyāt sureśvaraḥ

a.ka.24kha/3.58; savaḥ — yajñaḥ savo'dhvaro yāgaḥ saptatanturmakhaḥ kratuḥ

a.ko.181kha/2.7.13; sūyate'bhiṣūyate somo'treti savaḥ

ṣuñ abhiṣave a.vi.2.7.13.

6. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: burnt offering
Sanskrit: {LCh}homa

7. Rangjung Yeshe Dictionary

fire puja; homa; burnt offerings. fire offering, burning-offering, sacrifice, fire puja

8. Ives Waldo Dictionary

burnt offerings GD fire offering, fire puja TSE

fire puja

9. Jim Valby Dictionary

burnt offerings, fire offering rites

10. Richard Barron Dictionary

སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་ fire offering (puja); ritual of offerings burned in fire

Phoneme:
Grammars: