Skip to main content Skip to search
mag pa/
ID:
T144402
  • མག་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  mag pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  makpa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2053] བུ་མོའི་ཟླ་བོའམ། ཁྱོ་ག། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

བུ་མོའི་ཟླ་བོའམ། ཁྱོ་ག

3. dag yig gsar bsgrigs

བུ་མོའི་ཁྱོ་བོ་ལ་ཕ་མ་དང་རྒན་རབས་ཀྱིས་མག་པ་ཟེར།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

བུ་མོའི་ཁྱོ་བོ་ལ་ཕ་མ་དང་རྒན་རབས་ཀྱིས་མག་པ་ཟེར།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

jāmātā — བདག་གི་མག་པའི་དངོས་གྱུར་འགའ་ཞིག་དེ། /ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་འབད་པས་བཙལ་བར་བྱ༎ tasmātprayatnena mayā sa kaścijjāmātṛbhāve guṇavānniyojyaḥ

a.ka.118kha/65.15; varaḥ — བུ་མོ་པད་ལྡན་གཅིག་པུ་བདག་ལ་ཡོད། /དེ་ནི་འབད་པས་མག་པ་ལ་བྱིན་ཚེ༎ ekaiva kanyā nalinī mamāsti…tasyāṃ prayatnena varārpitāyām a.ka.118kha/65.12.

6. Dan Martin Dictionary

a matrilocal groom. Dargyay, TVC.

7. Rangjung Yeshe Dictionary

son-in-low, bridegroom

bridegroom

8. Ives Waldo Dictionary

son-in-law, bridegroom [adoptive, matrilinally residing]

9. Jim Valby Dictionary

son in law, bridegroom, groom, bridegroom, brother-in-law

Phoneme: