Skip to main content Skip to search
mig mangs/
ID:
T147703
  • མིག་མངས (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  mig mangs/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  mikmang (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2090] རེའུ་མིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྩེ་བའི་རྩེད་མོའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་... མིག་མངས་རྩེ་བ། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

རེའུ་མིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྩེ་བའི་རྩེད་མོའི་བྱེ་བྲག་ཅིག མིག་མངས་རྩེ་བ།

3. dung dkar bod rig pa'i tshig mdzod chen mo

འདི་ནི་བོད་དུ་གནའ་རབས་ནས་དར་བའི་རྩེད་མོའི་རིགས་ཤིག་སྟེ། རྡེའུ་དཀར་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་ནག་པོ་བརྒྱད་ཅུ་ཡོད་ཅིང་། རང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡེའུས་གཞན་ཕྱོགས་ཀྱི་རྡེའུ་ལ་མཐའ་བསྐོར་ནས་ཕམ་པར་བཟོ་བའི་རྩེད་མོ་ཞིག་ཡིན། ཏུན་ཧོང་ནས་ཐོན་པའི་གནའ་རབས་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་ལོ་རྒྱུས་ནང་། རྒྱལ་པོ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་ཡབ་གནམ་རིའི་དུས་ཀྱི་བློན་པོ་ཁྱུང་པོ་སྤུངས་སད་ཟུ་རྩེ་ཟེར་བ་སྐབས་དེར་བོད་དུ་མིག་མངས་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པའི་གྲས་ཡིན་ཚུལ་བཤད་འདུག ཨ་མདོའི་སྐར་རྩིས་མཁས་པ་གཙང་པ་པཎྜི་ཏ་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོས་བརྩམས་པའི་《མིག་མངས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་རིག་པའི་ཁྱེའུ་རྣམ་པར་རྩེ་བའི་དགའ་སྟོན་》 ཞེས་པ་བྲིས་མ་ཤོག་གྲངས་དྲུག་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད། །

4. smon lam tshig mdzod chen mo

རེའུ་མིག་ལ་བརྟེན་ནས་རྩེ་བའི་རྩེད་མོའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

5. Dan Martin Dictionary

a game. Samdo A V 137r.4. Usually this game is identified as a kind of chess or checkers. However, it is more likely that it is the game of go (or possibly in some places a kind of 'Chinese checkers'). Chess proper might be referred to as rgyal spyi'i mig mangs ('foreign go'), or mchong 'grig mig mangs (which should rather be 'checkers'). An ancient stone go board was found recently; see Hazod in TS9 I 42.

6. Rangjung Yeshe Dictionary

chess

7. Ives Waldo Dictionary

game of go

chess[board]

8. Jim Valby Dictionary

checkered design, chess board

Phoneme: