Skip to main content Skip to search
smon lam 'debs pa/
ID:
T153784
  • སྨོན་ལམ་འདེབས་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  smon lam 'debs pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  mönlam deppa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

kri. 1. praṇidadhāti — གང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ ye'nuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau praṇidadhati ga. vyū.308ka/395; praṇidhānamutpādayati — གང་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྒྲ་གྲག་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ yatra ca buddhakṣetre tathāgataśravaṃ śṛṇvanti, tatra praṇidhānamutpādayanti śi.sa.166kha/164;

kṛ. praṇidadhan—བདག་ཉིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་སྦྱིན་པར་སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་དང buddhabodhidātāramātmānaṃ sarvasattvānāṃ praṇidadhan śi.sa.17ka/17.

2. Jeffrey Hopkins Dictionary

གདབ་འདེབས་བཏབ་ཐོབས་
Hopkins' Translations: offer a wish
Others' Translations: {C}he makes the vow
Sanskrit: (pra-ṇi dhā): {MSA}praṇidadhāti; {MSA}praṇidhānaṃ kariṣyanti

3. Rangjung Yeshe Dictionary

do wishing prayer

to pray, make a wish to ..

4. Ives Waldo Dictionary

do wishing prayer, supplicate

5. Jim Valby Dictionary

express one's wish with force, offer up a prayer

Phoneme:

Sanskrit

Mahoney, Richard B.. Tibetan-Sanskrit Table of Buddhist Terminology based on the Yogacarabhumi., 2003.
  • praṇidhānavat
  • praṇidhāna
  • pra-ṇi√dhā:praṇidadhat