Skip to main content Skip to search
smyu gu/
ID:
T153883
  • སྨྱུ་གུ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  smyu gu/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  nyugu (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2177] 1༽ ཡི་གེ་འབྲི་བྱེད། ... 2༽ སྨྱུག་ཕྲན། ...

2. dag yig gsar bsgrigs

སྨྱུག་གུ་ཡི་འབྲི་ཚུལ་གཞན།

3. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

tūlikā — ནོར་དོན་གཉེར་བ་བླུན་པོའི་འདོད་པས་དང་པོ་གནས་མིན་སློང་བ་འབྲས་བཅས་བསམས། /རེ་བའི་མྱུ་གུས་འདོད་པའི་བདེ་བ་མ་ལུས་ཡལ་ག་སྟོང་གིས་མངོན་པར་བྲིས༎ arthārthī prathamaṃ vicintya saphalāmasthānayācñāṃ kṣaṇāt āśātūlikayā'bhilikhya nikhilaṃ śākhāsahasraiḥ sukham

…mūḍhecchayā a.ka.25ka/52.59; lekhanī — འདིར་དབང་གི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའི་ནྱ་གྲོ་དྷའི་འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཤྲཱི་ཁ་ཎྜ་ལ་སོགས་པ་དང་ཙནྡན་ལ་སོགས་པའི་སྨྱུ་གུས་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་བྲི་བར་བྱའོ༎ ihābhiṣekapaṭaloktanyagrodhapatrādike śrīkhaṇḍādinā śītādilekhanyā yantrāṇi lekhyāni śāntyādīni vi.pra.83kha/4. 185; varṇikā śrī.ko.169ka; = སྨྱུག་གུ།

4. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: pen

5. Dan Martin Dictionary

pen. some bamboo pens and cases illus. in Precious Deposits V 27-31.

6. Rangjung Yeshe Dictionary

pen, pencil

7. Ives Waldo Dictionary

1) pen, pencil; 2) small bamboo

8. Jim Valby Dictionary

bamboo pen, pen, pencil

Phoneme: