Skip to main content Skip to search
kha ba/
ID:
T15479
  • ཁ་བ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  kha ba/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  khawa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

See tig ta.

2. Ives Waldo Dictionary

  • 1. (Tha mi dad pa) smell, issue a scent; 2) snow [syn: gangs, char sku, mchod bya]; 3) bitter [ro drug gi ya gyal te dom mkhris lta bu'i rdzas gang khar reg pa'i tsekha yi dri sbyang zhing yi ga med par gyur pa'i bro ba] snow, coffee, bitter (taste) [one of རོ་དྲུག་

  • 1) snow; 2) bitter; 3) pillar

  • 1) (Tha mi dad pa smell, issue a scent; 2) snow; 3) bitter * snow, coffee, bitter (taste

3. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: bitter
Sanskrit: tikta

4. Jim Valby Dictionary

snow, bitter taste, bitter, snow

5. Rangjung Yeshe Dictionary

1) snow. 2) coffee. 3) bitter [taste]. One of the six tastes རོ་དྲུག་. 4) to smell, iso. issue a scent

6. Richard Barron Dictionary

snow

7. bod rgya tshig mdzod chen mo

[202] 1. ༼ཐ་མི་དད་པ༽ དྲི་མ་འཐུལ་བ། ... མེ་ཏོག་གི་དྲི་བསུང་རྒྱང་རིང་དུ་ཁ་བ། ... 2... .1༽ གངས། ... ཁ་བ་སིབ་སིབ་འབབ་པ། ... རྡོ་ཚན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁ་བ་བབ་པ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་གངས་དང། ཆར་སྐུ། མཆོད་བྱ་བཅས་སོ། 2༽ རོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཏེ་དོམ་མཁྲིས་ལྟ་བུའི་རྫས་གང་ཁར་རེག་པའི་ཚེ་ཁ་ཡི་དྲི་སྦྱང་ཞིང་ཡི་ག་མེད་པར་གྱུར་པའི་བྲོ་བ་ཞིག་...

8. Yogācāra Glossary

tikta

9. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) 〔ཐ་མི་དད་པ〕དྲི་མ་འཐུལ་བ། མེ་ཏོག་གི་དྲི་བསུང་རྒྱང་རིང་དུ་ཁ་བ། (2) གངས། ཁ་བ་སིབ་སིབ་འབབ་པ། རྡོ་ཚན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁ་བ་བབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་གངས་དང་། ཆར་སྐུ། མཆོད་བྱ་བཅས་སོ། ། (3) རོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཏེ་དོམ་མཁྲིས་ལྟ་བུའི་རྫས་གང་ཁར་རེག་པའི་ཚེ་ཁ་ཡི་དྲི་སྦྱང་ཞིང་ཡི་ག་མེད་པར་གྱུར་པའི་བྲོ་བ་ཞིག

Phoneme: