Skip to main content Skip to search
kha ba/
ID:
T15479
 • ཁ་བ (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  kha ba/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  khawa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[202] 1. ༼ཐ་མི་དད་པ༽ དྲི་མ་འཐུལ་བ། ... མེ་ཏོག་གི་དྲི་བསུང་རྒྱང་རིང་དུ་ཁ་བ། ... 2... .1༽ གངས། ... ཁ་བ་སིབ་སིབ་འབབ་པ། ... རྡོ་ཚན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁ་བ་བབ་པ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་གངས་དང། ཆར་སྐུ། མཆོད་བྱ་བཅས་སོ། 2༽ རོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཏེ་དོམ་མཁྲིས་ལྟ་བུའི་རྫས་གང་ཁར་རེག་པའི་ཚེ་ཁ་ཡི་དྲི་སྦྱང་ཞིང་ཡི་ག་མེད་པར་གྱུར་པའི་བྲོ་བ་ཞིག་...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) 〔ཐ་མི་དད་པ〕དྲི་མ་འཐུལ་བ། མེ་ཏོག་གི་དྲི་བསུང་རྒྱང་རིང་དུ་ཁ་བ། (2) གངས། ཁ་བ་སིབ་སིབ་འབབ་པ། རྡོ་ཚན་གྱི་སྟེང་དུ་ཁ་བ་བབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་གངས་དང་། ཆར་སྐུ། མཆོད་བྱ་བཅས་སོ། ། (3) རོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཏེ་དོམ་མཁྲིས་ལྟ་བུའི་རྫས་གང་ཁར་རེག་པའི་ཚེ་ཁ་ཡི་དྲི་སྦྱང་ཞིང་ཡི་ག་མེད་པར་གྱུར་པའི་བྲོ་བ་ཞིག

3. dag yig gsar bsgrigs

༡ དགུན་དུས་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་ཆུ་རྡུལ་ཕྲ་མོ་ཆབ་རོམ་གྱི་ཟེགས་མར་གྱུར་ནས་མར་བབས་པ་དེའི་མིང་སྟེ། ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབ་ལྟ་བུ། མིང་བསྡུས་ན་ཁ་ཞེས་འབྲི་ཆོག་སྟེ། ཁ་བ་དང་ཆར་བ་ལ་ཁ་ཆར་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།

༢ ( ཀ ) ཏིག་ཏའི་རོ་ལྟ་བུའི་བྲོ་བ་སྟེ། རོ་ཧ་ཅང་ཁ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ( ཁ ) ལྕེའི་མྱོང་ཚོར་ཧ ་ཅང་ཚ་བའི་དོན་ཏེ། ཚྭ་ ཧ ་ཅང་ཁ། ཇ་ཁ་མོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

1. (བྱེད་མེད་ལས་ཚིག) དྲི་མ་འཐུལ་བ་སྟེ།

2.གངས་སམ་ཁ་བ་སྟེ།

3.རོ་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཏེ་དོམ་མཁྲིས་ལྟ་བུའི་རྫས་གང་ཁར་རེག་པའི་ཚེ་ཁ་ཡི་དྲི་སྦྱང་ཞིང་ཡི་ག་མེད་པར་གྱུར་པའི་བྲོ་བ་ཞིག

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

saṃ. = གངས himam — ཁ་བའི་ཚོགས himanicayaḥ ta.pa.187ka/835; ཁ་བ་ཅན himālayaḥ ma.mū.181ka/109; tuṣāraḥ — tuṣārarāśisaṃchannaḥ śailakūṭa iva a.ka.89.31; prāleyam — ayam āmalakasthūlaprāleyaphalakojjvalaḥ a.ka.68.30; avaśyāyaḥ mi.ko.144ka; *śiśiraḥ, o ram — tadduḥkhaṃ dhruvamagniśastraśiśirakṣārādisaṃsparśajam ra.vi.125kha/106.

pā. tiktaḥ, ṣaḍraseṣu ekaḥ — rasaḥ ṣoḍhā

madhurāmlalavaṇakaṭukatiktakaṣāyabhedāt abhi.bhā.129-2/35; tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitairāhāraḥ a.śa.9ka/8; vi.va.353kha/2.155.

6. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: bitter
Sanskrit: tikta

7. Dan Martin Dictionary

See tig ta.

8. Rangjung Yeshe Dictionary

1) snow. 2) coffee. 3) bitter [taste]. One of the six tastes རོ་དྲུག་. 4) to smell, iso. issue a scent

9. Ives Waldo Dictionary

1. (Tha mi dad pa) smell, issue a scent; 2) snow [syn: gangs, char sku, mchod bya]; 3) bitter [ro drug gi ya gyal te dom mkhris lta bu'i rdzas gang khar reg pa'i tsekha yi dri sbyang zhing yi ga med par gyur pa'i bro ba] snow, coffee, bitter (taste) [one of རོ་དྲུག་

1) snow; 2) bitter; 3) pillar

1) (Tha mi dad pa smell, issue a scent; 2) snow; 3) bitter * snow, coffee, bitter (taste

10. Jim Valby Dictionary

snow, bitter taste, bitter, snow

11. Richard Barron Dictionary

snow

Phoneme:

Sanskrit

Mahoney, Richard B.. Tibetan-Sanskrit Table of Buddhist Terminology based on the Yogacarabhumi., 2003.
 • tikta
de Kőrös, Alexander Csoma. Mahāvyutpatti: Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary. Kolkata: The Asiatic society, 1910.
 • tiktaḥ
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
 • avaśyāya
 • tikata
 • tikataka
 • tuṣāra
 • hima