Skip to main content Skip to search
rtsid pa/
ID:
T156791
  • རྩིད་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  rtsid pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  tsipa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2220] འབྲི་གཡག་སོགས་ཀྱི་ལུས་ཞོལ་སྤུ་རིང། ... འབྲོང་རྩིད། ... གཡག་རྩིད། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

འབྲི་གཡག་སོགས་ཀྱི་ལུས་ཞོལ་སྤུ་རིང་། འབྲོང་རྩིད། གཡག་རྩིད།

3. dag yig gsar bsgrigs

གནག་དང་ར་སོགས་ཀྱི་སྤུ་རྩུབ་པོའི་མིང་སྟེ། གཡག་གི་རྩིད་པ། ར་རྩིད། རྩིད་ཐག རྩིད་སྐུད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

གནག་དང་ར་སོགས་ཀྱི་སྤུ་རྩུབ་པོའི་མིང་གཡག་གི་རྩིད་པ། ར་རྩིད། རྩིད་ཐག རྩིད་སྐུད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ།

5. Rangjung Yeshe Dictionary

the long hair of the yak

ཟེ་བའི་རྩིད་པ་ mane

6. Ives Waldo Dictionary

long yak/dri etc. hair

7. Jim Valby Dictionary

ox hair, coarse hair

Phoneme: