Skip to main content Skip to search
khed/
ID:
T17859
  • ཁེད (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  khed/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  khé (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[238] དམངས་ཁྲོད་དུ་ཡོད་པའི་གབ་ཚིག་གི་བརྡ་ཞིག་སྟེ། སྙན་ངག་གི་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་དང་འདྲ། དཔེར་ན། མི་བརྒྱ་ལ་སྐེ་རགས་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ལན་དུ། ཕྱགས་མའོ། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

དམངས་ཁྲོད་དུ་ཡོད་པའི་གབ་ཚིག་གི་བརྡ་ཞིག་སྟེ། སྙན་ངག་གི་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་དང་འདྲ། དཔེར་ན། མི་བརྒྱ་ལ་སྐེ་རགས་གཅིག་ཡོད་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ལན་དུ། ཕྱགས་མའོ། །

3. smon lam tshig mdzod chen mo

དམངས་ཁྲོད་དུ་ཡོད་པའི་གབ་ཚིག་གི་བརྡ་ཞིག་སྙན་ངག་གི་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་དང་འདྲ།

4. Dan Martin Dictionary

also, khegs. riddles. Norbu, Drung 22.

5. Ives Waldo Dictionary

common people/ the masses' symbolic phrases w hidden meaning

6. Jim Valby Dictionary

kind of riddle

Phoneme: