Skip to main content Skip to search
ril ma/
ID:
T191152
  • རིལ་མ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  ril ma/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  rilma (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[2705] བྲུན་རིལ། ... རི་བོང་རིལ་མ། ... ལུག་གི་རིལ་མ། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

བྲུན་རིལ། རི་བོང་རིལ་མ། ལུག་གི་རིལ་མ།

3. dag yig gsar bsgrigs

ར་ལུག་སོགས་ཀྱི་བྲུན་དབྱིབས་རིལ་མོའི་མིང་སྟེ། ལུག་གི་རིལ་མ། གླ་བའི་རིལ་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཚིག་བསྡུས་ན་རིལ་ཞེས་འབྲི་ཆོག་སྟེ། རིལ་ལུད། རིལ་སྤུངས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

ར་ལུག་སོགས་ཀྱི་བྲུན་དབྱིབས་རིལ་མོའི་མིང་ལུག་གི་རིལ་མ། གླ་བའི་རིལ་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཚིག་བསྡུས་ན་རིལ་ཞེས་འབྲི་ཆོག་རིལ་ལུད། རིལ་སྤུངས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

purīṣam — དོན་རྣམས་རྒྱུ་ནི་རྟོག་པ་དང་། /མི་ལྡན་པ་ནི་མི་རིགས་མེད། /ར་སོགས་རིལ་མ་ལ་སོགས་ཀྱི། /ཟླུམ་པོ་སོགས་ལ་མིན་ནམ་ཅི༎ aprekṣāvatpadārthānāṃ kāraṇaṃ na na yuktimat

chāgādīnāṃ purīṣādervartulīkaraṇe na kim

pra.a.34ka/39.

6. Ives Waldo Dictionary

dung pellet [of sheep/ goats]

7. Jim Valby Dictionary

dung of sheep and goats, dung of sheep & rabbits & mice etc.

Phoneme: