Skip to main content Skip to search
dgon pa/
ID:
T33641
 • དགོན་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  dgon pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  gönpa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[461] ༼ཨརཎྱཾ༽ གྲོང་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་དབེན་གནས་སམ། དགེ་འདུན་གནས་ས། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀློག་གྲྭའི་གནས་དང། མཁས་གནས། ཆོས་ཀྱི་གྲོང་རྡལ། ཆོས་ཀྱི་འདུན་ས། བདུད་རྩིའི་ཁང། དབེན་པའི་གནས། ཞི་བའི་གྲོང། བསམ་གཏན་ཁང་བཅས་སོ། 

2. Thupten Phuntsok Dictionary

〈ཨརནྱཾ〉གྲོང་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་དབེན་གནས་སམ། དགེ་འདུན་གནས་ས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀློག་གྲྭའི་གནས་དང་། མཁས་གནས། ཆོས་ཀྱི་གྲོང་རྡལ། ཆོས་ཀྱི་འདུན་ས། བདུད་རྩིའི་ཁང་། དབེན་པའི་གནས། ཞི་བའི་གྲོང་། བསམ་གཏན་ཁང་བཅས་སོ། །

3. dag yig gsar bsgrigs

༡ གྲྭ་བ་མང་ བོ ་གཏན་སྡོད་བྱེད་པའི་གནས་ལའང་དགོན་པ་ཟེར།

༢ མི་མེད་ས་སྟོང་གི་མིང་སྟེ། དགོན་པའི་ནགས་ཚལ། འབྲོག་དགོན་པའི་རི་དྭགས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

1.གྲོང་ལས་རྒྱང་གྲགས་གཅིག་གིས་ཆོད་པའི་དབེན་གནས་སམ། དགེ་འདུན་གནས་ས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཀློག་གྲྭའི་གནས་དང༌། མཁས་གནས། ཆོས་ཀྱི་གྲོང་རྡལ། ཆོས་ཀྱི་འདུན་ས། བདུད་རྩིའི་ཁང༌། དབེན་པའི་གནས། ཞི་བའི་གྲོང༌། བསམ་གཏན་ཁང་བཅས་སོ། །

2.མི་མེད་ས་སྟོང་གི་མིང་།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

1. araṇyam — araṇyagatasya vā vṛkṣamūlagatasya vā a.sā.44kha/25; aṭavī — yacca duḥkhaṃ durbhikṣopaghātādvā… aṭavīdurgapraveśasambādhasaṃkaṭopaghātādvā utpadyate bo.bhū.131ka/168; kāntāraḥ, o ram — མྱ་ངམ་གྱི་དགོན་པ marukāntāraḥ a.ka.19.24; སྲིད་པའི་དགོན་པ bhavakāntāraḥ ma.vyu.6626; dra. འབྲོག་དགོན 2. viviktaḥ, vijanapradeśaḥ — viviktavijanacchannaniḥśalākāstathā rahaḥ a.ko.2.8.22.

6. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: monastery; forest; hermitage
Others' Translations: {C}remote forest; jungle; wilderness; forest dweller; belonging to the forest; in the remote forest
Sanskrit: {C,MSA}araṇya; {C}āraṇyaka; {C}ranyā

7. Rangjung Yeshe Dictionary

1) monastery, gompa, vihar, monastic institution. 2) remote, solitary place, hermitage, desert, wilderness, a solitary place, a place far away from a town or village. a hermitage the distance of one རྒྱང་གྲགས་ away from a village

abbey

8. Ives Waldo Dictionary

monastery, vihara, remote solitary place, hermitage, desert, wilderness [aarnyam) place of solitude more than a rgyang grags from a village, place where the sangha lives syn klog grva'i gnas, mkhas gnas, chos kyi grong rdal, chos kyi 'dun sa, bdud rtzi'i khang, dben pa'i gnas, zhi ba'i grong, bsam gtan khang]

monastery, vihara, remote solitary place [far from a village], hermitage, desert, wilderness

9. Jim Valby Dictionary

temple, retreat, hermitage, monastery, wilderness, solitary place, waved-leaf fig-tree, monastery, convent, monastery

10. Richard Barron Dictionary

wilderness; monastery

Phoneme:

Sanskrit

Mahoney, Richard B.. Tibetan-Sanskrit Table of Buddhist Terminology based on the Yogacarabhumi., 2003.
 • āraṇyaka
Mahoney, Richard B.. Tibetan-Sanskrit Table of Buddhist Terminology based on the Yogacarabhumi., 2003.
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
 • aṭavī
 • araṇya
 • kāntāra
de Kőrös, Alexander Csoma. Mahāvyutpatti: Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary. Kolkata: The Asiatic society, 1910.
 • araṇyam
 • kāntāram
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
 • jaṭī
 • vana