Skip to main content Skip to search
rgyu ma/
ID:
T40370
  • རྒྱུ་མ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  rgyu ma/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  gyuma (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

  • entrails, intestines, bowels, [mi lus kyi byang khog smad kyi char yar sne pho ba dang mar sne long ga ru 'brel ba'i snod drug gi ya gyal zhig ste, de'i byed las ni zas skom rnams 'ju zhing dvangs ma rnams rang rang gnas su 'dren zhing rgyu bar byed pa yin no,...,...Nyin zhag po ti rtseg rtseg las brel rgyu ma rgyong rgyong,...Ming gi rnam grangs la gang ba can no]

  • entrails, intestines, bowels,

2. Jim Valby Dictionary

intestine, bowels, entrails, sausage, small intestines

3. Rangjung Yeshe Dictionary

4. bod rgya tshig mdzod chen mo

[568] མི་ལུས་ཀྱི་བྱང་ཁོག་སྨད་ཀྱི་ཆར་ཡར་སྣེ་ཕོ་བ་དང་མར་སྣེ་ལོང་ག་རུ་འབྲེལ་བའི་སྣོད་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བྱེད་ལས་ནི་ཟས་སྐོམ་རྣམས་འཇུ་ཞིང་དྭངས་མ་རྣམས་རང་རང་གནས་སུ་འདྲེན་ཞིང་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། ... རྒྱུ་མ་ཆད་ཀྱང་གསོན་རེ། ... ཉིན་ཞག་པོ་ཏི་རྩེག་རྩེག་ལས་བྲེལ་རྒྱུ་མ་རྒྱོང་རྒྱོང། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་གང་བ་ཅན་ནོ། 

5. Yogācāra Glossary

antra

6. Thupten Phuntsok Dictionary

མི་ལུས་ཀྱི་བྱང་ཁོག་སྨད་ཀྱི་ཆར་ཡར་སྣེ་ཕོ་བ་དང་མར་སྣེ་ལོང་ག་རུ་འབྲེལ་བའི་སྣོད་དྲུག་གི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། དེའི་བྱེད་ལས་ནི་ཟས་སྐོམ་རྣམས་འཇུ་ཞིང་དྭངས་མ་རྣམས་རང་རང་གནས་སུ་འདྲེན་ཞིང་རྒྱུ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མ་ཆད་ཀྱང་གསོན་རེ། ཞིན་ཞག་པོ་ཏི་རྩེག་རྩེག ལས་བྲེལ་རྒྱུ་མ་རྒྱོང་རྒྱོང་། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་གང་བ་ཅན་ནོ། །

Phoneme: