Skip to main content Skip to search
glu/
ID:
T45064
  • གླུ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  glu/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)

Song. glu are melodic songs that are often secular in content; early glu are found in two broad types: royal songs (rgyal po'i glu) and popular songs ('bangs gyi glu).

Subjects

Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[425] གར་མི་འཁྲབ་པའི་གཞས། ... སྐྱོ་གླུ། ... ཧོར་གླུ། ... སྒྲུང་གླུ། ... གླུ་ལེན་ཞིང་མདུན་དུ་ཤར་ཤར་སྐྱོད། ... གླུ་ལེན་གར་འཁྲབ། ... ཕོ་རེ་རེའི་ཁ་ནས་གཏམ་རེ་བཤད། མོ་རེ་རེའི་ཁ་ནས་གླུ་རེ་བླངས། ...

[433] གློ་བ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡུ་བ་ལྟར་གྱུར་པ་དབུགས་རྒྱུ་བའི་ལམ་ཨོལ་ཀྲོང་གི་མིང་གཞན་ཞིག་...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

གར་མི་འཁྲབ་པའི་གཞས། སྐྱོ་གླུ། ཧོར་གླུ། སྒྲུབ་གླུ། གླུ་ལེན་ཞིང་མདུན་དུ་ཤར་ཤར་སྐྱོད། གླུ་ལེན་གར་འཁྲབ། ཕོ་རེ་རེའི་ཁ་ནས་གཏམ་རེ་བཤད། མོ་རེ་རེའི་ཁ་ནས་གླུ་རེ་བླངས།

3. dag yig gsar bsgrigs

དབྱངས་སུ་གྱེར་ཆོག་པའི་ཚིག་སྦྱོར་རམ་ཚིག་སྦྱོར་རིགས་དབྱངས་སུ་གྱེར་བའི་དབྱངས་སོགས་རིག་རྩལ་གྱི་རྣམ་པ་ཞིག་སྟེ། གླུ་ལེན་གར་རྩེད། དམངས་གླུ། བོད་གླུ། བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་འཚོ་བ་ལ་བསྟོད་གླུ་ལེན་ལྟ་བུ།

4. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

1. gītam, gānam — na gītanṛtyākhyāyikānaṭanartakacāraṇakathāyogānuyogamanuyuktā viharanti a.sā.296ka/167; geyam — vadhūjanamukhodgatam… geyam kā.ā.3.182; gītiḥ — gītiṃ navīnāṃ vitanoṣi kāṃcit a.ka.59.130; gītikā vi.pra.48kha/4.51; gam śrī.ko.172kha. 2. (nā.) gītā

i. granthaḥ — gītāsiddhāntapurāṇādayo dharmāḥ pustake likhitāḥ vi.pra.141ka/1.40

ii. = གླུ་མ devī — lāsyā mālā tathā gītā nṛtyā devyaścatuṣṭayāḥ sa.du.161/160.

5. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: song
Others' Translations: {C}song
Sanskrit: {C}gīta

6. Rangjung Yeshe Dictionary

tune, song. རྡོ་རྗེའི་གླུར་བཞེངས་པ་ composed vajra song

7. Ives Waldo Dictionary

tune, song [glo ba 'dzin byed kyi yu ba ltar gyur pa dbugs rgyu ba'i lam aol krong gi ming gzhan zhig ???]

8. Jim Valby Dictionary

song, ditty, tune, folk song, 1 of 4 brothers, SA mgur lha mched bzhi, song, melody

9. Richard Barron Dictionary

གླུ་ལེན་པ་ (to sing a) song

Grammars:
Phoneme:
Language:

Sanskrit

Mahoney, Richard B.. Tibetan-Sanskrit Table of Buddhist Terminology based on the Yogacarabhumi., 2003.
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
  • gīta
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
  • ṛṣabha (?)
  • gana
  • geya
  • pañcama (?)
  • saṃgītaka
  • saṃgīti