Skip to main content Skip to search
cho ga
ID:
T58789
  • ཆོ་ག (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  cho ga (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  choga (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

thabs. Btsan-lha.

2. Ives Waldo Dictionary

  • way of /procedures for accomplishing/ performing a task [eg Sman bcos kyi..Mchod pa'i..Dkyil 'khor gyi..Dga' ston gyi] divide, separate [grangs su sdud pa'i cho ga] ceremonies of purification, method, religious observance, rite, ritual, ceremony, practice, sadhana practice, liturgy, service. ritual, ceremony

  • way of /procedures for accomplishing/ performing a task * divide, separate * ceremonies [of purification], method, religious observance, rite, ritual, practice, sadhana practice, liturgy, service

3. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: rule; knowledge; {T} rite; ritual
Sanskrit: {L}vidhi
Synonyms: ཆོག་

4. Jim Valby Dictionary

ritual, method, ceremony, technique, way, rite, observance, magical rite, behavior, liturgy

5. Rangjung Yeshe Dictionary

ritual, ceremony, practice, sadhana practice, liturgy, service; ceremonies of purification, method, religious observances, rites. liturgical presentation; sadhana, ritual for worship

6. Richard Barron Dictionary

ritual/ ceremony

7. bod rgya tshig mdzod chen mo

  • [821] ། ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་དང། བྱ་བ་བྱེད་སྟངས་སམ། གོ་རིམ། ... སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཆོ་ག། ... མཆོད་པའི་ཆོ་ག། ... དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

  • [822] ། ... ཆོ་ག་ཉམས་པ། ... ཇི་ལྟར་ཆོ་ག་ལྟར་བྱེད་པ། ... ཆོ་གའི་སྤྱི་ཆིངས། ... དགའ་སྟོན་གྱི་ཆོ་ག། ... བགོད་པའི་དོན་ནི་བགོད་བྱེད་ཀྱི། གྲངས་སུ་སྡུད་པའི་ཆོ་ག་ཡིན། ... ཆོ་ག་འདི་ཡིས་འཁྲུལ་མེད་ཤེས། ...

8. Yogācāra Glossary

9. Thupten Phuntsok Dictionary

ལས་དོན་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། བྱ་བ་བྱེད་སྟངས་སམ། གོ་རིམ། སྨན་བཅོས་ཀྱི་ཆོ་ག མཆོད་པའི་ཆོ་ག དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག ཆོ་ག་ཉམས་པ། ཆོ་གའི་ཇི་ལྟར་ཆོ་ག་ལྟར་བྱེད་པ། ཆོ་གའི་སྤྱི་ཆིངས། དགའ་སྟོན་གྱི་ཆོ་ག བགོད་པའི་དོན་ནི་བགོད་བྱེད་ཀྱི། གྲངས་སུ་སྡུད་པའི་ཆོ་ག་ཡིན། ཆོ་ག་འདི་ཡིས་འཁྲུལ་མེད་ཤེས།

Phoneme: