Skip to main content Skip to search
tha
ID:
T80697
 • གླང་ཆེན་ཆིག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  glang chen chig (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  langchenchik (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • གྱལ་ཞིག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  gyal zhig (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  gyelzhik (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • སྙེ་མར་མིག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  snye mar mig (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  nyemarmik (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • ཐག་གི་ཐུག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  thag gi thug (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  takgituk (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  tha (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

 • [420] ཐུབ། སྔོ་སྨན་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་... ༄ 421

 • [434] ...

 • [1012] བླུགས། སྙེ་མ་མིག་བླུགས་དང་འདྲ། 

 • [1136] གི། 1༽ ལག་པ་སོགས་ཀྱིས་རེག་ཙམ་ཐུག་ཙམ་བྱེད་སྟངས། ... ནད་པ་ལ་ཐག་གི་ཐུག་གི་མ་མང། ... རྒས་འཁོགས་ལ་ཕྲུ་གུས་ཐག་གི་ཐུག་གི་སུན་པོ་མ་བཟོ། ... གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཐག་ཐུག་མེད་པ། ... 2༽ ཐུག་ཐུག་མང་ཚུལ། ... ཀར་ཀོར་ཐག་ཐུག་མང་པོ་བྱུང་བ། ...

Phoneme: