Skip to main content Skip to search
gdugs/
ID:
T95862
  • གདུགས (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  gdugs/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  duk (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1345] ... 1༽ ཉི་ཆར་འགོག་བྱེད། ... ཉི་གདུགས། ... ཆར་གདུགས། ... གདུགས་ཡུ། ... ཆར་པ་འབབ་དུས་གདུཊ་ཕུབ་པ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུར་མ་བརྒྱ་པ་དང་ཚད་སྐྱོབ་བོ། 2༽ ཉི་མ། ... ནམ་མཁའི་གདུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་འོད་ཟེར་གསལ་ཞིང་ཚ་ཤུགས་དང་ལྡན་པ། ... 3༽ ཉིན་མོ། ... 4༽ སྔ་དྲོ། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) ཉི་ཆར་འགོག་བྱེད། ཉི་གདུགས། ཆར་གདུགས། གདུགས་ཡུ། ཆར་པ་འབབ་དུས་གདུགས་ཕུབ་པ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཐུར་མ་བརྒྱ་པ་དང་ཚད་སྐྱོབ་བོ། (2) ཉི་མ། ནམ་མཁའི་གདུགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟར་འོད་ཟེར་གསལ་ཞིང་ཚ་ཤུགས་དང་ལྡན་པ། (3) ཉིན་མོ། (4) སྔ་དྲོ།

3. dag yig gsar bsgrigs

༡ ཆར་བ་འགོག་བྱེད་དང་ཉི་འོད་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱི་ཉེར་སྤྱད་རིགས་ཤིག་གི་མིང་སྟེ། བསིལ་གདུགས། ཆར་གདུགས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

༢ ཉི་མའི་མིང་གི་བརྡ་རྙིང་སྟེ། ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་འོད་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

4. dung dkar bod rig pa'i tshig mdzod chen mo

ཉི་མ་དང་ཉིན་མོའི་མིང་སྟེ། 《བརྒྱ་ལྔ་ཅུ་པ》ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་ཤེས་པའི།། རབ་རིབམ་འཇོམས་ལས་གདུགས་དང་འདྲ།། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།འོ།།

5. smon lam tshig mdzod chen mo

1.ཉི་ཆར་འགོག་བྱེད་དེ།

2.ཉི་མའི་དོན་ཏེ།

3.ཉིན་མོ།

4.སྔ་དྲོ།

6. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

1. chatram

i. ātapatram — སྤྱི་བོ་གདུགས་དང་འདྲ་བའི་དབུ་མཛེས་བསྐྱིལ་བ་དེ་བཞིན་གནས༎ mūrdhnaśchatranibhasya keśaracanā śobhā tathaivātha ca jā.mā.65ka/75; གདུགས་བཅུ་གསུམ trayodaśa chatrāṇi vi.sū.99ka/120; ātapatram — མཛེས་པའི་གདུགས་ཀྱིས་བསྐྱབས rucirātapatraḥ jā.mā.146kha/170;

ii. mudrāviśeṣaḥ — དེ་བཞིན་ལག་པ་སྦྱར་བྱས་ལ། /སྲོག་ཤིང་འདྲ་བར་བཙུགས་བྱས་ནས། /དེ་སྟེང་ལག་ག.ཡས་བརྐྱང་བྱས་པ། /ཕྱག་རྒྱ་གདུགས་ཞེས་བྱ་བར་བརྗོད༎ tadeva hastaṃ vinyastaṃ yaṣṭyākārasamucchritam

dakṣiṇaṃ tu karaṃ kṛtvā visṛtaṃ chatramucyate

ma.mū.248ka/281

iii. aṣṭasu maṅgalyacihneṣu anyatamam mi.ko.8kha 2. prā. = ཉི་མ sūryaḥ — བློ་རྣམ་པར་དག་པ་ཁྱོད་ནི་གདུགས་དང་པོར་ཤར་བ་ལྟར་ལྷང་ངེ་བའོ༎ abhivirocase tvaṃ viśuddha- buddha (ddhi) sūrya iva prodayamānaḥ

la.vi.161ka/242; ādityaḥ — གདུགས་ཤར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མང་བར་འགྱུར་རོ༎ āditye udite sattvāḥ karmakriyāsu pracurā bhavanti śi.sa.157kha/151; divākaraḥ — ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་ཤེས་པའི། /རབ་རིབ་འཇོམས་པས་གདུགས་དང་འདྲ༎ divākarāyate bhūyo'pyajñānatimiraṃ nudat

śa.bu.113ka/74; bhāskaraḥ — གདུགས་འཆར་འགྱུར་བ་ཇི་བཞིན་དུ༎ udeti bhāskaro yadvat la. a.73kha/22 3. = ཉིན་མོ divasaḥ — གདུགས་ལ་ལ་ནི་སྦྲང་བུའི་གཟུགས་ཀྱིས། གདུགས་ལ་ལ་ནི་བུང་བའི་གཟུགས་ཀྱིས kvaciddivase makṣikārūpeṇa, kvaciddivase bhramararūpeṇa kā.vyū.214ka/273; ahaḥ — གདུགས་རེ pratyaham jā.mā.116kha/136; divā — སེམས་བདེ་བར་གདུགས་མཚན་བས་པར་འགྱུར་བ་དང sukhacitto rātriṃ divā pratināmayiṣyati su.pra.30kha/60.

7. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: umbrella
Others' Translations: {C}parasol; parachute
Sanskrit: {C}chattra

8. Dan Martin Dictionary

O.T. = nyi ma. = nyin par. Blan 303.1. Parasol, illus. in Yisun. nyi ma. nyin mo. Btsan-lha.

9. Rangjung Yeshe Dictionary

parasol

parasols

བྱ་བ་གདུགས་ལ་གྲུབ་ཀྱང་ even if you accomplish a little

parasol, umbrella, canopy, baldachin

10. Ives Waldo Dictionary

1) umbrella, parasol; 2) sun; 3) day; 4) morning (Notes. As one traveled, someone behind would hold and turn the parasol clockwise, sign of wealth and opulence, canopy, baldachin [syn: thur ma brgya pa, tshad skyob]

1) umbrella, parasol; 2) sun; 3) day; 4) morning

11. Jim Valby Dictionary

umbrella, 1 of 28 astrological terms for harmony of influence in the destiny of a person, parasol, any canopy or awning, midday, noon, parasols

Phoneme: