Skip to main content Skip to search
rna ba/
ID:
T110582
  • རྣ་བ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  rna ba/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  nawa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

animal, equiv. to gna' ba. Samdo A V 52v.2.

2. Ives Waldo Dictionary

  • 1) ear, faculty of hearing [Rna ba 'gebs pa,...Rna thos brgya las mig mthong gcig dga',...Ji ltar bsgo yang rna bar nyan pa,...Ming gi rnam grangs la sgra 'dzin dang, sgra yi gnas, nyan byed, snyan, thos pa 'dzin, thos dbang, thos byed bcas so] 2) antelope)

  • 1) ear, hearing [Rna ba 'gebs pa,...Rna thos brgya las mig mthong gcig dga',...Ji ltar bsgo yang rna bar nyan pa,...Ming gi rnam grangs la sgra 'dzin dang, sgra yi gnas, nyan byed, snyan, thos pa 'dzin, thos dbang, thos byed]; 2) antelope)

  • ear, audition, hearing, faculty of hearing

  • 1) ear, faculty of hearing; 2) antelope

3. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: ear
Sanskrit: {C,MSA,N}śrotra

4. Jim Valby Dictionary

ear

5. Rangjung Yeshe Dictionary

ear, hearing, audition

6. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1559] ... 1༽ ཉན་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ། ... རྣ་བ་འགེབས་པ། ... རྣ་ཐོས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐོང་གཅིག་དགའ། ... ཇི་ལྟར་བསྒོ་ཡང་རྣ་བར་ཉན་པ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྒྲ་འཛིན་དང། སྒྲ་ཡི་གནས། ཉན་བྱེད། སྙན། ཐོས་པ་འཛིན། ཐོས་དབང། ཐོས་བྱེད་བཅས་སོ། 2༽ རི་དྭགས་གནའ་བ། ...

7. Yogācāra Glossary

8. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) ཉན་བྱེད་ཀྱི་དབང་པོ། རྣ་བ་འགེབས་པ། རྣ་ཐོས་བརྒྱ་ལས་མིག་མཐོང་གཅིག་དགའ། ཇི་ལྟར་བསྒོ་ཡང་རྣ་བར་ཉན་པ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྒྲ་འཛིན་དང་། སྒྲ་ཡི་གནས། ཉན་བྱེད་སྙན། ཐོས་པ་འཛིན། ཐོས་དབང་། ཐོས་བྱེད་བཅས་སོ། (2) རི་དྭགས་གནའ་བ།

Phoneme: