Skip to main content Skip to search
rgyal po/
ID:
T39236
 • རྒྱལ་པོ (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  rgyal po/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  gyelpo (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[550] ... 1༽ ས་སྐྱོང། ... མིའི་རྒྱལ་པོ། ... མི་ནོར་ཡག་རིགས་ཡག་ཚད་རྒྱལ་པོས་བཀྲབས་པ། ... ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མུག་སྟེ་ཞལ་ནག་རོག་གེ་སྤྱན་དམར་འཚུབ་འཚུབ་ཏུ་བཞུགས། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོ་དང། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ། འགྲོ་བའི་དབང་པོ། འཇིགས་སེལ་བྱེད། གནམ་བསྐོས། གནམ་གྱི་རྒྱལ། རྣམ་པར་སྐྱེས། དཔུང་ལས་སྐྱེས། སྤྱི་བོར་དབང་སྐུར། མི་རྗེ། མི་བདག་མི་དབང། མིའི་འདྲེན་པ། མིའི་དབང་ཕྱུག་མིའི་ལྷ། ལག་ལས་སྐྱེས། ས་སྐྱོང། ས་བདག་ས་དབང། སའི་དབང་ཕྱུག་ས་འཚོ། ས་གཞི་འཛིན། ས་གཞི་སྲུང་བཅས་སོ། 2༽ ༼མངོན༽ སྔར་རྒྱ་གར་དུ་མ་ག་དྷ་སོགས་ཡུལ་ཆེན་ཏེ་རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་དྲུག་ལ་རྒྱལ་པོ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁྱོན་བསྡོམས་རྒྱལ་པོ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས་གྲངས་བཅུ་དྲུག་མཚོན། ... 3༽ འབྱུང་པོའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) ས་སྐྱོང་། མིའི་རྒྱལ་པོ། མི་ནོར་ཡག་རིགས་ཡག་ཚད་རྒྱལ་པོས་བཀྲབས་པ། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མུག་སྟེ་ཞལ་ནག་རོག་གེ་སྤྱན་དམར་འཚུབ་འཚུབ་ཏུ་བཞུགས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོ་དང་། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ། འགྲོ་བའི་དབང་པོ། འཇིགས་སེལ་བྱེད། གནམ་བསྐོས། གནམ་གྱི་རྒྱལ། རྣམ་པར་སྐྱེས། དཔུང་ལས་སྐྱེས། སྤྱི་བོར་དབང་སྐུར། མི་རྗེ། མི་བདག མི་དབང་། མིའི་འདྲེན་པ། མིའི་དབང་ཕྱུག མིའི་ལྷ། ལག་ལས་སྐྱེས། ས་སྐྱོང་། ས་བདག ས་དབང་། སའི་དབང་ཕྱུག ས་འཚོ། ས་གཞི་འཛིན། ས་གཞི་སྲུང་བཅས་སོ། (2) 〔མངོན〕སྔར་རྒྱ་གར་དུ་མ་ག་དྷ་སོགས་ཡུལ་ཆེན་ཏེ་རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་དྲུག་ལ་རྒྱལ་པོ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁྱོན་བསྡོམས་རྒྱལ་པོ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས་གྲངས་བཅུ་དྲུག་མཚོན། (3) འབྱུང་པོའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

3. smon lam tshig mdzod chen mo

1 ས་སྐྱོང༌། མིའི་རྒྱལ་པོ། མི་ནོར་ཡག་རིགས་ཡག་ཚད་རྒྱལ་པོས་བཀྲབས་པ། ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཐུགས་མུག་སྟེ་ཞལ་ནག་རོག་གེ་སྤྱན་དམར་འཚུབ་འཚུབ་ཏུ་བཞུགས། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོ་དང༌། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ། འགྲོ་བའི་དབང་པོ། འཇིགས་སེལ་བྱེད། གནམ་བསྐོས། གནམ་གྱི་རྒྱལ། རྣམ་པར་སྐྱེས། དཔུང་ལས་སྐྱེས། སྤྱི་བོར་དབང་སྐུར། མི་རྗེ། མི་བདག་མི་དབང༌། མིའི་འདྲེན་པ། མིའི་དབང་ཕྱུག་མིའི་ལྷ། ལག་ལས་སྐྱེས། ས་སྐྱོང༌། ས་བདག་ས་དབང༌། སའི་དབང་ཕྱུག་ས་འཚོ། ས་གཞི་འཛིན། ས་གཞི་སྲུང་བཅས་སོ། 2 མངོན སྔར་རྒྱ་གར་དུ་མ་ག་དྷ་སོགས་ཡུལ་ཆེན་ཏེ་རྒྱལ་ཕྲན་བཅུ་དྲུག་ལ་རྒྱལ་པོ་རེ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁྱོན་བསྡོམས་རྒྱལ་པོ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས་གྲངས་བཅུ་དྲུག་མཚོན། 3 འབྱུང་པོའི་བྱེ་བྲག་ཅིག

4. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

1. = ས་སྐྱོང rājā — rājāno vā rājaputrā vā rājamantriṇo vā rājamahāmātrā vā a.sā.68kha/38; nṛpaḥ — nṛpagañjamahāmārgayānaprasravaṇodakaiḥ abhi.a.1.21; pārthivaḥ a.śa.94kha/85; kṣitīśaḥ jā.mā.16/8; adhirājaḥ — dūrāddadarśa nṛpatiḥ sa vanaspatīndramullokyamānamadhirājamivānyavṛkṣaiḥ jā.mā.315/183; bhūbhuj a.ka.41.84; bhūpaḥ — tadā vilakṣyaḥ sarvo'bhūt bhūpasyāntaḥpure janaḥ a.ka.14. 58; bhūpatiḥ a.ka.27.31; bhūmipatiḥ — lokasya nāmārtiparājitasya parāyaṇaṃ bhūmipatiḥ piteva jā.mā.224/130; bhūmipaḥ jā.mā.306/178; bhūbhṛt — bhūbhṛdbhūmidhare nṛpe a.ko.3.3.61; kṣitipaḥ jā.mā.17/9; adhināthaḥ — རྡོ་འཇོག་རྒྱལ་པོ takṣaśilādhināthaḥ a.ka.59.61; narādhipaḥ — madaṃ jahārānyanarādhipānāṃ gandhadvipasyeva paradvipānām jā.mā.15/8; narādhipatiḥ — vārāṇasyāṃ brahmadatto nāma narādhipatiḥ jā.mā.237/137; mahīpatiḥ rā.pa.237kha/133; manujādhipatiḥ jā.mā.22/12; rājavaryaḥ — udārabhāvātkaruṇāguṇācca vittādhipatyācca sa rājavaryaḥ jā.mā.14/7; rājikaḥ — རྒྱལ་པོ་དང་བཅས་པའི་འཁོར་གྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར sarājikayā parṣadā parivṛtam jā.mā.303/176 2. = རྒྱལ་སྲིད rājyam — ཡང་རྒྱལ་པོ་བྱེད་ན་ཡང་ཆོས་བཞིན་དུ་བྱེད་ཀྱི rājyaṃ vā punaḥ kārayan dharmeṇa kārayati bo.bhū.136ka/175; རྒྱལ་པོ་བྱེད rājyaṃ kārayati a.śa.63kha/55 3. adhipatvam — རྒྱལ་པོའི་ཁུར adhipatvabhāraḥ jā.mā.319/185 4. = སྐེ་ཚེ rājikā — kṣavaḥ kṣudhābhijanano rājikā kṛṣṇikāsurī a.ko.2.9.19 5. = བདག་པོ patiḥ, svāmī — གླང་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ dviradapatiḥ jā.mā.95/57 6. = གཙོ་བོ varyaḥ, śreṣṭhaḥ — མིའི་རྒྱལ་པོ manuṣyavaryaḥ jā.mā.171/294.

5. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: king; king spirit
Sanskrit: {C}nṛpa; {C,MSA}rāja(n)
འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་
universal monarch (cakravartin)

6. Rangjung Yeshe Dictionary

gyalpo spirits. A type of mischievous spirit, sometimes counted among the 'eight classes of gods and demons.' When subdued by a great master, they can also act as guardians of the Buddhadharma

1) king, ruler, monarch, emperor; regent king. 2) rule, penalties. [in case of danger / fears to be protected from]; 3) sky-traveling preta-demon; gyalpo spirits. king spirits who manifest through anger. 4) for King so-and-so, see under their individual names

Your Highness,

Your Majesty,

7. Ives Waldo Dictionary

1) king, ruler, monarch, emperor [syn: sa skyong skye dgu'i bdag po dang, 'khor los sgyur ba, 'gro ba'i dbang po, 'jigs sel byed, gnam bskos, gnam gyi rgyal, rnam par skyes, dpung las skyes, spyi bor dbang skur, mi rje, mi bdag mi dbang, mi'i 'dren pa, mi'i dbang phyug mi'i lha, lag las skyes, sa skyong, sa bdag sa dbang, sa'i dbang phyug sa 'tso, sa gzhi 'dzin, sa gzhi srung ] 2) 16 [in India ma ga dhaetc. sogs yul chen: rgyal phran bcu drug]; 3) kind of deity/ spirit 1) 2) rule, penalties [note in case of danger/ to be protected from]

1) king, ruler, monarch, emperor [r] two 16 [r]; 3) kind of deity/ spirit; 4) rule, penalties / [r]

king

8. Jim Valby Dictionary

king, majestic, 1 of 'jigs pa rnam par brgyad, imperial, emperor, monarch, chieftain, ruler, that which is excellent, something superior in its kind, supreme state, fierce beings which can cause nervous disturbances and epilepsy

9. Richard Barron Dictionary

རྒྱལ་པོ་འི་ monarch; the most majestic (of); king/ ruler

Phoneme:

Sanskrit

de Kőrös, Alexander Csoma. Mahāvyutpatti: Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary. Kolkata: The Asiatic society, 1910.
 • rājā
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
 • adhipa
 • adhyakṣa
 • kṛti
 • kṣatriya
 • jina
 • narapati
 • nareśvara
 • nṛpa
 • nṛpati
 • nṛpatva
 • nṛpendra
 • pārthiba
 • bhūpa
 • bhūmat
 • bhūmidhara
 • bhūmipāla
 • rājatva
 • bhūman
Mahoney, Richard B.. Tibetan-Sanskrit Table of Buddhist Terminology based on the Yogacarabhumi., 2003.
Lokesh, Chandra. Tibetan-Sanskrit dictionary In Śata-piṭaka series. Vol. 3. New Delhi: International Academy of Indian Culture, 1959.
 • rājan