Skip to main content Skip to search
sga/
ID:
T41416
  • སྒ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  sga/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  ga (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

  • Saddle. For illus. of a saddle said to have been used by Ge-sar, see Precious Deposits III 79. See gser sga. Stein. a clan (rigs rus). Btsan-lha. A very elaborate example in Precious Deposits V 90-91.

  • sman sga, the herb. Also spelled lga & rga. = bca' sga, dong gra, sga smug, sga bo che, sgga dmar, sga rgod, sge gsher, ma nu shu zun, zur pa dkar po. JD 135. a tree in SS 424.6. SS 516.5. LW 502. = piṇṭhi, shring ga bai ta, artra, shuṇḍi, nā ga ra, li dong gra, ke la ka, shi shwa be la, sbod sga. DG 252.3.

2. Ives Waldo Dictionary

1) med. སྒ་སྐྱ། སྒ་སྨུག། སྒ་སེར་; 2) saddle

3. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: ginger

4. Jim Valby Dictionary

saddle, brown ginger, ginger, SA lga

5. Rangjung Yeshe Dictionary

saddle; a saddle; ginger

6. Richard Barron Dictionary

ginger

7. bod rgya tshig mdzod chen mo

[583] ... 1༽ སྨན་སྒ་སྐྱ་དང། སྒ་སྨུག་སྒ་སེར། ... 2༽ རྟ་སོགས་ལ་བསྟད་རྒྱུའི་བཞོན་ཆས། ... ཀོ་སྒ། ... རྟའི་སྒ། ... ཁལ་སྒ། ... ཆིབས་སྒ། ... དྲེལ་སྒ། ... སྒའི་སྔ་རུ། ... སྒའི་ཕྱི་རུ། ... སྒའི་རྨེད། ... སྒའི་ཨམ་ཅོག་... རྟ་དྲེལ་གྱི་སྒ་བཤུ་བ། ... རྟ་ཁལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གསོ་ལེན་བྱེད་དུས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྒ་སྤོ་བ། ... རྟ་ལ་སྒ་སྒྲོན་པ། ... འགྲུལ་པ་འགྲོ་ཁར་རྟ་དྲེལ་ལ་སྒ་རྒྱག་པ། ... གློ་ཐག་གི་མདུད་པ་ཞིག་པས་སྒ་འགྱུར་བ། ... དབང་སྒ། ... གསེར་སྒ། ... རྟ་གཅིག་ལ་སྒ་གཉིས། ...

8. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) སྨན་སྒ་སྐྱ་དང་། སྒ་སྨུག སྒ་སེར། (2) རྟ་སོགས་ལ་བསྟད་རྒྱུའི་བཞོན་ཆས། ཀོ་སྒ། རྟའི་སྒ། ཁལ་སྒ། ཆིབས་སྒ། དྲེལ་སྒ། སྒའི་སྔ་རུ། སྒའི་ཕྱི་རུ། སྒའི་རྨེད། སྒའི་ཨམ་ཅོག རྟ་དྲེལ་གྱི་སྒ་བཤུ་བ། རྟ་ཁལ་གྱི་དཀའ་ངལ་གསོ་ལེན་བྱེད་དུས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སྒ་སྤོ་བ། རྟ་ལ་སྒ་སྒྲོན་པ། འགྲུལ་པ་འགྲོ་ཁར་རྟ་དྲེལ་ལ་སྒ་རྒྱག་པ། གློ་ཐག་གི་མདུད་པ་ཞིག་པས་སྒ་འགྱུར་བ། དབང་སྒ། རྟ་གཅིག་ལ་སྒ་གཉིས། (3) བོད་ཀྱི་རུས་ཆེན་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། རུས་ཁམས་སྒ་ཡིན་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་རུས་ཁམས་འབྱུང་བ་ཤིང་དང་། བླ་རྟེན་གྱི་སེམས་ཅན་ལུག་ཡིན་པར་བཤད།

Phoneme: