Skip to main content Skip to search
tha
ID:
T80697
 • Taishan Shi (English, Latin script, Original)
 • Tibetan Songs (English, Latin script, Original)
  • >  བོད་གླུ (Tibetan, Tibetan script, Translation)
 • ཆར་སྤྲིན་ནག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  char sprin nag (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  chartrinnak (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • འཁྲེགས་ཆོད (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  'khregs chod/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  trekchö (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • གང་ཟག་གི་གདག་གཞི (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  gang zag gi gdag gzhi/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  gangzak gidakzhi (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • ལྗོངས་རྒྱུ་བཞིན་པར་དབུས་ཡུལ་དུ་འབྱོར (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  ljongs rgyu bzhin par dbus yul du 'byor/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  jongyu zhinpar üyül dunjor (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • གླང་ཆེན་ཆིག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  glang chen chig (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  langchenchik (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • གྱལ་ཞིག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  gyal zhig (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  gyelzhik (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • སྙེ་མར་མིག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  snye mar mig (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  nyemarmik (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • ཐག་གི་ཐུག (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  thag gi thug (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
  • >  takgituk (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
 • (Tibetan, Tibetan script, Original)
  • >  tha (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

 • [790] པོ་འཁྲིགས་པ། ...

 • [923] ...

 • [420] ཐུབ། སྔོ་སྨན་དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཤིག་... ༄ 421

 • [434] ...

 • [1012] བླུགས། སྙེ་མ་མིག་བླུགས་དང་འདྲ། 

 • [1136] གི། 1༽ ལག་པ་སོགས་ཀྱིས་རེག་ཙམ་ཐུག་ཙམ་བྱེད་སྟངས། ... ནད་པ་ལ་ཐག་གི་ཐུག་གི་མ་མང། ... རྒས་འཁོགས་ལ་ཕྲུ་གུས་ཐག་གི་ཐུག་གི་སུན་པོ་མ་བཟོ། ... གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཐག་ཐུག་མེད་པ། ... 2༽ ཐུག་ཐུག་མང་ཚུལ། ... ཀར་ཀོར་ཐག་ཐུག་མང་པོ་བྱུང་བ། ...

2. Rangujung Yeshe Dictionary

Trekchö

3. Ives Waldo Dictionary

Phoneme: