Skip to main content Skip to search
thigs pa/
ID:
T82578
  • ཐིགས་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  thigs pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  tikpa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Dan Martin Dictionary

Stein.

2. Ives Waldo Dictionary

  • [falling] drop * essence

  • [falling] drop [Snum thigs. Chu thigs. Char thigs, Sdong thigs sam mchod thigs rgyag pa, Phyi char pa'i char thag chod kyang, nang thigs pa'i thigs thag chod mi yong, Kha bshad chu yi lbu ba, lag len gser gyi thigs pa] essence

3. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: drop
Sanskrit: {C}bindu

4. Jim Valby Dictionary

drop, sprinkle, throw in, dew, dribble, a drop of liquid

5. Rangjung Yeshe Dictionary

drop, essence; a drop

6. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1160] ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཟགས་ནས་འབབ་པའི་རླན་གྱི་རིགས། ... སྣུམ་ཐིགས། ... ཆུ་ཐིགས། ... ཆར་ཐིགས། ... སྡོང་ཐིགས་སམ་མཆོད་ཐིགས་རྒྱག་པ། ... ཕྱི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆོད་ཀྱང། ནང་ཐིགས་པའི་ཐིགས་ཐག་ཆོད་མི་ཡོང། ... ཐིགས་པ་རྒྱག་པ། ... ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ཕྲ་རབ་སྤུངས་པའི་རི་བོ། ... ཁ་བཤད་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ། ལག་ལེན་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ། ...

7. Yogācāra Glossary

bindu

8. Thupten Phuntsok Dictionary

ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཟགས་ནས་འབབ་པའི་རླན་གྱི་རིགས། སྣུམ་ཐིགས། ཆུ་ཐིགས། ཆར་ཐིགས། སྡོང་ཐིགས་སམ་མཆོད་ཐིགས་རྒྱག་པ། ཕྱི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆོད་ཀྱང་། ནང་ཐིགས་པའི་ཐིགས་ཐག་ཆོད་མི་ཡོང་། ཐིགས་པ་རྒྱག་པ། ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ཕྲ་རབ་སྤུངས་པའི་རི་བོ། ཁ་བཤད་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ། ལག་ལེན་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ།

Phoneme: