Skip to main content Skip to search
thigs pa/
ID:
T82578
  • ཐིགས་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  thigs pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  tikpa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1160] ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཟགས་ནས་འབབ་པའི་རླན་གྱི་རིགས། ... སྣུམ་ཐིགས། ... ཆུ་ཐིགས། ... ཆར་ཐིགས། ... སྡོང་ཐིགས་སམ་མཆོད་ཐིགས་རྒྱག་པ། ... ཕྱི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆོད་ཀྱང། ནང་ཐིགས་པའི་ཐིགས་ཐག་ཆོད་མི་ཡོང། ... ཐིགས་པ་རྒྱག་པ། ... ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ཕྲ་རབ་སྤུངས་པའི་རི་བོ། ... ཁ་བཤད་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ། ལག་ལེན་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ། ...

2. Thupten Phuntsok Dictionary

ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཟགས་ནས་འབབ་པའི་རླན་གྱི་རིགས། སྣུམ་ཐིགས། ཆུ་ཐིགས། ཆར་ཐིགས། སྡོང་ཐིགས་སམ་མཆོད་ཐིགས་རྒྱག་པ། ཕྱི་ཆར་པའི་ཆར་ཐག་ཆོད་ཀྱང་། ནང་ཐིགས་པའི་ཐིགས་ཐག་ཆོད་མི་ཡོང་། ཐིགས་པ་རྒྱག་པ། ཐིགས་པ་བསགས་པའི་རྒྱ་མཚོ། ཕྲ་རབ་སྤུངས་པའི་རི་བོ། ཁ་བཤད་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ། ལག་ལེན་གསེར་གྱི་ཐིགས་པ།

3. dag yig gsar bsgrigs

ཆུ་སོགས་གཤེར་བའི་རིགས་ཀྱི་རྡོག་པོ་ཆུང་བའི་མིང་སྟེ། ཆུའི་ཐིགས་པ། ཆུ་ཐིགས། ཁྲག་ཐིགས། སྣུམ་ཐིགས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ།

4. smon lam tshig mdzod chen mo

ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཟགས་ནས་འབབ་པའི་རླན་གྱི་རིགས་ཏེ།

5. Negi Tibetan-Sanskrit Dictionary

= ཐིགས

saṃ. binduḥ — མཆི་མའི་ཐིགས aśrubinduḥ a.ka.221kha/24.155; ཁུ་བ་ཁྲག་གི་ཐིགས་པ་ལ༎ śukraśoṇitabinduṣu bo.a.8.111; kaṇaḥ — ཆུ་རྒྱུན་ཆུ་ཐིགས་ཀྱིས་བྲན་པ༎ nirjharāṃbhakaṇokṣitaḥ kā.ā.1.48; མི་རྣམས་ནོར་ནི་དངུལ་ཆུའི་ཐིགས་པ་ཁུ་ཚུར་དག་གིས་བསྡམས་པའི་རྣམ་པར་མཐོང་༎ dṛṣṭaṃ muṣṭiniviṣṭapāradakaṇākāraṃ narāṇāṃ dhanam a.ka.184ka/21. 1; འབྱོར་པ་འདི་ནི་སྦྱིན་པ་ཡི། /ཐིགས་པ་དེ་ཡི་དང་པོའི་འབྲས༎ tasya dānakaṇasyaivaṃ vibhūtiḥ prathamaṃ phalam

a.ka.158kha/17.17; lavaḥ — ཆུ་ཐིགས salilalavaḥ a.ka.312ka/108.175; ཟིལ་ཐིགས anaśyāyalavaḥ a.ka.208kha/86.11; śīkaraḥ — ཁ་བའི་ཐིགས་པ་ལྟར་དཀར་བའི། /ཧ་རི་ཙན་དན་ཆུ་དག་གིས༎ tuṣāraśīkarasmeraharicandanavāribhiḥ

a.ka.107ka/64.229; vipluṣ — གང་ཞིག་ཉོན་མོངས་ཐིགས་པ་འདི༎ yadimāḥ kleśavipluṣaḥ a.ka.173kha/78.7; kaṇikā — འཕགས་པ་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་མདོར་བཤད་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ amṛtakaṇikānāma āryanāmasaṅgītiṭippaṇī ka.ta.1395;

nā. jalabinduḥ, nāgakanyā — ཀླུའི་བུ་མོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་དག་ཀྱང་ཚོགས་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། ཀླུའི་བུ་མོ་བརྒྱན་འཛིན་ཅེས་བྱ་བ་དང…ཀླུའི་བུ་མོ་ཐིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང anekāni ca nāgakanyāśatasahasrāṇi sannipatitāni

tadyathā vibhūṣaṇadharā nāma nāgakanyā…jalabindurnāma nāgakanyā kā.vyū.201kha/259.

6. Jeffrey Hopkins Dictionary

Hopkins' Translations: drop
Sanskrit: {C}bindu

7. Dan Martin Dictionary

Stein.

8. Rangjung Yeshe Dictionary

drop, essence; a drop

9. Ives Waldo Dictionary

[falling] drop * essence

[falling] drop [Snum thigs. Chu thigs. Char thigs, Sdong thigs sam mchod thigs rgyag pa, Phyi char pa'i char thag chod kyang, nang thigs pa'i thigs thag chod mi yong, Kha bshad chu yi lbu ba, lag len gser gyi thigs pa] essence

10. Jim Valby Dictionary

drop, sprinkle, throw in, dew, dribble, a drop of liquid

Phoneme: