Skip to main content Skip to search
mthun sgril/
ID:
T86705
  • མཐུན་སྒྲིལ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  mthun sgril/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  tündril (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)

unity [thun mong gi phugs re'am las 'gan legs 'grub byed ched nus shugs gcig sdud kyis mnyam du sgril ba]

Subjects

unity

Subjects

ཐུན་མོང་གི་ཕུགས་རེའམ་ལས་འགན་ལེགས་འགྲུབ་བྱེད་ཆེད་ནུས་ཤུགས་གཅིག་སྡུད་ཀྱིས་མཉམ་དུ་སྒྲིལ་བ།

Subjects

Other Dictionaries

Other Dictionaries

Phoneme: