Skip to main content Skip to search
'thag pa/
ID:
T87475
  • འཐག་པ (Tibetan, Tibetan script, Original)
    • >  'thag pa/ (Tibetan, Latin script, Transliteration-THL Extended Wylie Transliteration)
    • >  takpa (Tibetan, Latin script, Transcription-THL Simplified Tibetan Transcription)
Other Dictionaries

Other Dictionaries

1. Ives Waldo Dictionary

1) conquer and annihilate; 2) grind, mill; 3) weave, knit; 4) dry

2. Jim Valby Dictionary

mill, grind, weave, knit, grind, crush

3. Rangjung Yeshe Dictionary

intr. འཐག་པ་, ཐག་པ་, འཐག་པ་ intr. v.; intr. ft. of འཐག་པ་; to grind; འཐག་པ་, བཏགས་པ་, བཏག་པ་, འཐོག་ trans. v

4. bod rgya tshig mdzod chen mo

[1225] 1. ༼ཐ་དད་པ༽ བཏགས་པ། བཏག་པ། འཐོག། 1༽ འཇོམས་པ་དང། མེད་པར་བཟོ་བ། ... དགྲ་དཔུང་ཕྱེ་མར་བཏགས་པ། ... བགེགས་བར་ཚང་མ་རྨེག་མེད་དུ་བཏགས་པ། ... 2༽ ཞིབ་མོར་བཟོ་བ། ... ནས་རྣམས་བརྔོས་ནས་རྩམ་པ་བཏགས་པ། ... 3༽ རས་སོགས་འཐག་པ། ... བལ་སྐུད་བཀལ་ནས་སྣམ་བུ་བཏགས་པ། ... ལག་ཤུབས་འཐག་པ། ... 2. ༼ཐ་མི་དད་པ༽ ཐག་པ། འཐག་པ། ། སྐམ་པོར་འགྱུར་བ། ... ཤ་ཁུ་ཐག་སོང། ... ཆུ་འཐག་ཏུ་བཅུག་པ། ...

5. Thupten Phuntsok Dictionary

(1) 〔ཐ་དད་པ〕བཏགས་པ། བཏག་པ། འཐོག (1) འཇོམས་པ་དང་། མེད་པར་བཟོ་བ། དགྲ་དཔུང་ཕྱེ་མར་བཏགས་པ། བགེགས་བར་ཚང་མ་རྨེག་མེད་དུ་བཏགས་པ། (2) ཞིབ་མོར་བཟོ་བ། ནས་རྣམས་བརྔོས་ནས་རྩམ་པ་བཏགས་པ། (3) རས་སོགས་འཐག་པ། བལ་སྐུད་བཀལ་ནས་སྣམ་བུ་བཏགས་པ། ལག་ཤུབས་འཐག་པ། (4) 〔ཐ་མི་དད་པ〕ཐག་པ། འཐག་པ། སྐམ་པོར་འགྱུར་བ། ཤ་ཁུ་ཐག་སོང་། ཆུ་འཐག་ཏུ་བཅུག་པ།

Phoneme: